Beddargraff, beth ydyw? Tarddiad a phwysigrwydd y traddodiad hynafol hwn

 Beddargraff, beth ydyw? Tarddiad a phwysigrwydd y traddodiad hynafol hwn

Tony Hayes

Tabl cynnwys

Mae Brasil yn wlad gyfoethog mewn traddodiadau a diwylliant, ac ni allai'r defodau angladd fod yn wahanol. Felly, mae defodau fel deffro, claddu, amlosgi, masau neu gyltiau, ymhlith eraill, yn gyffredin. Fodd bynnag, mae cyfansoddiad y beddrod a'r holl ofal amdano hefyd yn rhan o'r traddodiad. Er enghraifft, cofrestru'r beddargraff ar y beddrodau.

Y beddrod yw'r weithred o ysgrifennu ar y beddrod, y mae ei darddiad yn dod o'r Hen Roeg. Yn ogystal, ei nod yw talu teyrnged i'r sawl sydd wedi'i gladdu yno, yn ogystal ag atgofio atgofion ac atgofion o fywyd yr anwylyd. Oherwydd, yn y beddargraff mae personoliaeth yr endid a'i bwysigrwydd mewn bywyd yn cael ei dragwyddoli. Dros amser, daeth y traddodiad o ysgrifennu ar feddrodau yn boblogaidd, a heddiw fe'i defnyddir gan y boblogaeth gyfan.

Gan mai teyrnged ydyw, nid oes unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn i'w ysgrifennu ar y beddargraff. Yn y modd hwn, mae'n gyffredin iawn dod o hyd i feddfeini gyda beddargraffau sy'n cynnwys ymadroddion enwog, adnodau, cerddi, caneuon, darnau o'r Beibl a hyd yn oed jôc gyffredin gyda'r person sydd wedi'i gladdu.

Yn olaf, Beddarfedd yw'r enw hefyd o gân gan y band roc Brasil Titãs. Yn ôl geiriau’r gân, mae’n sôn am sut yr hoffai person sydd wedi marw newid llawer o’u hagweddau, pe bai’n dal yn gallu byw eto. Am y rheswm hwn, un o'r ymadroddion mwyaf adnabyddus yn y gân, 'Dylwn fod wedi caru yn fwy, gwaeddodd mwy,gweld yr haul yn codi', yn cael ei ddefnyddio'n aml mewn beddargraffau.

Beth yw beddargraff?

Ystyr y gair beddargraff yw 'ar y bedd', sy'n dod o'r epitaphios Groeg, epi , sy'n golygu uchod a thaphos sy'n golygu beddrod. Yn fyr, mae'n cyfeirio at ymadroddion a ysgrifennwyd ar feddrodau, y gellir eu hysgrifennu ar blaciau marmor neu fetel, a'u gosod ar ben beddrodau neu fawsolewm mewn mynwentydd. Ymhellach, gelwir y placiau hyn yn feddfeini a'u hamcan yw talu teyrnged i'r meirw a gladdwyd yn y lle hwnnw.

Dyna pam y mae'n gyffredin i enwogion ddewis mewn bywyd yr hyn yr hoffent fod wedi'i ysgrifennu ar eu beddfeini. Fodd bynnag, nid yw aelodau'r teulu bob amser yn cydymffurfio â'r dymuniad olaf oherwydd eu bod yn ystyried y dewis yn amhriodol. Yn olaf, mae'r beddargraff yn fath o grynodeb o fywyd yr ymadawedig ac yn cael ei osod yno gan y teulu fel teyrnged olaf, atgof cadarnhaol. Trwy hynny, bydd pawb sy'n ymweld â'r fynwent yn gwybod ychydig am y sawl a gladdwyd yno a sut y cafodd ei garu a'i golli.

Tarddiad y beddargraff

Ganed y beddargraff yng Ngwlad Groeg, yn ddiweddarach ymestynnodd i Rufain, nes cyrraedd Brasil yma. Fe'u defnyddiwyd i adrodd am weithredoedd arwrol yr uchelwr, y brenin neu'r aelod amlwg o'r llys a fu farw ac a gladdwyd yn y lleoliad hwnnw. Fodd bynnag, dros amser dechreuodd gael ei ddefnyddio gan y boblogaeth gyfan, a oedd am gofnodi rhinweddau'r anwylyd hwnnw a fu farw ac a adawodd lawer.hiraeth am y rhai oedd yn ei garu. Yn fyr, helpodd y beddargraff i brofi a goresgyn galar, gan gynnal llinell denau rhwng bywyd a marwolaeth.

Prif fathau o feddargraffiadau

Rhan o draddodiad, mae’r beddargraff yn dilyn y strwythur canlynol :

 • Enw person ymadawedig
 • Dyddiad geni a marw
 • Cyd-destun testunol (cerdd, dyfyniad, cydnabyddiaeth, bywgraffiad, cyflwyniad, llythyr cerdd, darn beiblaidd, ymhlith eraill)

Fodd bynnag, mae modelau mwy poblogaidd o feddargraffiadau, lle mae pobl fel arfer yn defnyddio ymadroddion adnabyddus, megis:

Gweld hefyd: Popeth am gangarŵs: lle maen nhw'n byw, rhywogaethau a chwilfrydedd
 • 'Nid yw'r rhai yr ydym yn eu caru byth yn marw , maen nhw newydd adael o'n blaenau'
 • 'Pan fyddwch chi'n marw, dim ond yr hyn a roesoch chi y byddwch chi'n ei gymryd'
 • 'Hiraeth yw'r hyn sy'n gwneud i bethau ddod i ben mewn amser' – ( Mário Quintana )<9
 • ’Saudade: presenoldeb yr absennol’ – (Olavo Bilac)
 • ‘Y mae dy ddyddiau yn para dros yr holl genedlaethau!’ – (Salm 102:24)
 • ‘Gwyn eu byd y rhai pur o galon, oherwydd cânt hwy weld Duw’ – (Mathew 5:08)

Fodd bynnag, ychydig o enghreifftiau yw’r rhain, oherwydd y mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. Lle mae pob dewis yn cynrychioli rhinweddau a nodweddion yr anwylyn hwnnw. Er enghraifft, mae rhai pobl yn dewis rhoi beddargraffau doniol, fel:

 • Beddargraff crydd: 'Mi wnes i gicio fy sgidiau!'
 • Beddargraff cogydd crwst: 'Rydw i wedi gorffen gyda'r hyn oedd yn felys!'
 • O'r hypochondriac: 'Oni ddywedais fy mod ynyn sâl?'

Yn olaf, mae'r beddrodau hynny â beddrodau enwog, er enghraifft:

 • 'Dyma mae Fernando Sabino, a aned yn ddyn ac a fu farw yn fachgen. '- ( Mário Quintana, llenor a bardd o Frasil)
 • 'Mae'n anrhydedd i'r hil ddynol fod y fath ddyn yn bodoli'- (Isaac Newton, gwyddonydd a ffisegydd Seisnig)
 • 'He yn fardd, roedd yn breuddwydio ac yn caru mewn bywyd'- (Álvares de Azevedo, llenor Brasil)
 • 'Llofruddiaeth gan imbeciles o'r ddau ryw'- (Nelson Rodrigues, croniclydd Brasil)
 • 'Time byth yn stopio…'- (Cazuza, canwr enwog o Brasil)
 • 'Hir yw'r gelfyddyd, mor fyr yw bywyd'- (Antônio Carlos Jobim, canwr a chyfansoddwr)

Bawdluniau o enwogion enwog

Fel y soniasom eisoes, amcan y beddrod neu garreg fedd yw bytholi atgofion ac atgofion person. Felly, pan fyddo person cyhoeddus yn cael bywyd hynod, y mae yn naturiol fod ei feddargraff yn myned i lawr mewn hanesiaeth. Mae hyd yn oed rhai sy'n cyfleu emosiwn i bawb sy'n ymweld. Er enghraifft:

1 – Eva Perón

A elwir hefyd yn Evita, mam y tlawd, hi oedd un o bersonoliaethau mwyaf eiconig yr Ariannin, gan farw ym 1952 yn yr oedran o 33 . Yn ystod cyfnod unbennaeth yr Ariannin, symudwyd ei gorff o'r wlad, gan ddychwelyd yn 1976 yn unig. Ar hyn o bryd, mae mausoleum Perón yn un o'r rhai yr ymwelwyd â hi fwyaf yn y wlad, ac yn ei beddargraff mae'r frawddeg a ganlyn:

'Peidiwch â chrio amdanaf ar goll yn y pellter, miYr wyf yn rhan hanfodol o'ch bodolaeth, rhagwelwyd pob cariad a phoen tuag ataf, cyflawnais fy dynwarediad gostyngedig o Grist a gerddodd fy llwybr i ddilyn ei ddisgyblion'.

2 – Syr Arthur Conan Doyle

<14

Bu farw crëwr y stori enwog am Sherlock Holmes ym 1930, yn ei gartref, oherwydd problemau gyda'r galon. Ar ben hynny, mae ei gefnogwyr yn aml yn ymweld â'i feddrod. Ac yn ei feddargraff y mae'r ymadrodd:

Gweld hefyd: Ragnarok: Diwedd y Byd mewn Mytholeg Norsaidd

‘Gwir ddur. Llafn miniog'.

3 – Elvis Presley

Daeth y canwr i gael ei adnabod fel brenin y roc, er bod dadlau o amgylch ei farwolaeth, ei feddrod yw un o'r rhai yr ymwelir ag ef fwyaf yn y byd. Wedi’i leoli yn y plasty a oedd yn eiddo i’r canwr, o’r enw Graceland, ar ei garreg fedd mae teyrnged gan ei dad, Vernon Presley, a ysgrifennodd:

‘Anrheg werthfawr gan Dduw ydoedd. Roeddem yn ei garu'n fawr, roedd ganddo ddawn ddwyfol yr oedd yn ei rannu â phawb ac yn ddiamau, aeth ymlaen i gael ei ganmol ar draws y blaned, gan ennill calonnau'r hen a'r ifanc, nid yn unig i'n diddanu, ond hefyd am ei fawredd. dynoliaeth, ei haelioni a'i deimladau bonheddig tuag at ei gymydog. Chwyldroodd y byd cerddoriaeth a derbyniodd y gwobrau mwyaf mawreddog. Daeth yn chwedl fyw o'i amser, gan ennill parch a chariad miliynau o bobl. Gwelodd Duw fod angen gorffwys arno ac aeth ag ef adref i fod gydag Ef. Rydyn ni'n dy golli di ac yn diolch i Dduw amdanon nirhoi i ti fel mab.’

4 – Karl Marx

Daeth un o athronwyr mwyaf hanes i’w adnabod fel tad sosialaeth, gan ei fod yn un o brif feirniaid cyfalafiaeth. Yn fyr, claddwyd ei gorff yn Llundain, a beddargraff yr hon yw:

‘Y mae athronwyr wedi dehongli’r byd mewn amrywiol ffyrdd. Y pwynt, fodd bynnag, yw ei newid’.

5 – Frank Sinatra

Mae’r canwr Frank Sinatra, gyda’i lais pwerus, yn cael ei ystyried yn un o’r enwau gorau ym myd cerddoriaeth y byd a un o artistiaid mwyaf yr 20fed ganrif. Fel beddrod Elvis Presley, mae beddrod Frank Sinatra yn un o'r rhai yr ymwelir ag ef fwyaf yn y byd. Bu farw yn 1998 a chladdwyd ef yn Desert Memorial Park, California, ac ar ei garreg fedd y mae'r ymadrodd a ganlyn:

'Mae'r gorau eto i ddod'.

6 – Edgar Allan Poe<12

Un o sylfaenwyr y genre ffuglen wyddonol ac yn cael ei ystyried yn un o enwau mwyaf llenyddiaeth y byd. Cafwyd hyd i Edgar Allan Poe yn farw ar ôl cael ei weld yn crwydro strydoedd Baltimore. Ac yn ei feddargraff y mae ymadrodd ei hun, sy'n perthyn i un o'i gerddi:

'Dywedodd y frân, byth eto'.

Yn fyr, y traddodiad o osod beddrodau ar feddrodau mae’n eithaf poblogaidd, gan ei fod yn deyrnged i’r ymadawedig, yn ffordd o adael atgofion a rhinweddau bythol fel y gall pobl ymweld yn y dyfodol. Ac felly, i ladd ychydig ar yr hiraeth a adawodd y person arbennig hwnnw wrth adael. PerFelly, wrth greu beddargraff, meddyliwch am gyflawniadau'r person mewn bywyd, cymerwch eu hargyhoeddiadau crefyddol i ystyriaeth a'r pethau yr oedd yn eu caru fwyaf. Wedi'r cyfan, dylai'r beddargraff wasanaethu fel cysylltiad rhwng yr ymadawedig a'r rhai oedd yn ei garu a phopeth yr oedd yn ei gynrychioli mewn bywyd.

Yn olaf, mae ffaith chwilfrydig am feddargraffiadau, sef bodolaeth twristiaeth sy'n canolbwyntio ar ymweliadau. i fynwentydd i weled beddfeini pobl enwog. Felly beth ydych chi'n ei feddwl amdano? Os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, efallai yr hoffech chi hefyd yr un hon: Sarcophagi, beth ydyn nhw? Sut y daethant i'r amlwg a'r risg o agor y dyddiau hyn.

Ffynonellau: Ystyron, Correio Brasiliense, A Cidade On, Amar Assist

Delweddau: Genildo, Rheswm dros Fyw, Anturiaethau mewn Hanes, Flickr, Pinterest, R7, El Español

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.