Polisi Preifatrwydd

Rydym yn parchu preifatrwydd a'ch hawliau i reoli eich data personol. Mae ein prif ganllawiau yn syml. Byddwn yn glir ynghylch y data a gasglwn a pham. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn newid y Polisi hwn o bryd i’w gilydd felly gwiriwch y dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y Polisi hwn a'r Telerau Defnyddio.

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn (“ Polisi Preifatrwydd ”) yn ymwneud â y wefan decodethecode.space (y cyfeirir ati o hyn ymlaen fel y “ Safle ”), perchennog y Wefan, (“ Rydym “, “ Ni “, “ Ein “, “ Ein Hunain ” a/neu “ decodethecode.space” ) ac unrhyw gymwysiadau meddalwedd cysylltiedig ('Apiau'), lle mae Data Personol yn cael ei brosesu gan yr un peth (drwy y Wefan, unrhyw un o'n Apps neu fel arall) sy'n ymwneud â Chi. Yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae “ Chi ” a “ Eich ” a “ Defnyddiwr ” yn cyfeirio at berson naturiol adnabyddadwy neu adnabyddadwy fel Defnyddiwr y Wefan a/ neu unrhyw un o'n gwasanaethau a ddarperir gennym ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Polisi Preifatrwydd, mae ein casgliad yn ymarfer prosesu gwybodaeth defnyddwyr, neu os hoffech roi gwybod i ni yn uniongyrchol am dorri diogelwch, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost i'r cyfeiriad e-bost a ddarperir (Crybwyllwyd ar y diwedd o'r dudalen hon).

Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://decodethecode.space/ sy'n eiddo i Syed Sadique Hassan ac yn ei reoli.

Sut rydym yn casglu gwybodaeth oddi wrthe-bost yn y cyfeiriad e-bost a roddir isod.

COPPA (Deddf Diogelu Preifatrwydd Plant Ar-lein)

Pan ddaw i gasglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan yn 13 oed, mae Deddf Diogelu Preifatrwydd Ar-lein Plant (COPPA) yn rhoi rhieni mewn rheolaeth. Mae'r Comisiwn Masnach Ffederal, asiantaeth amddiffyn defnyddwyr yr Unol Daleithiau, yn gorfodi'r Rheol COPPA, sy'n nodi'r hyn y mae'n rhaid i weithredwyr gwefannau a gwasanaethau ar-lein ei wneud i amddiffyn preifatrwydd a diogelwch plant ar-lein.

Rydym yn cadw at y tenantiaid COPPA canlynol :

Gall rhieni adolygu, dileu, rheoli neu wrthod y rhai y mae gwybodaeth eu plentyn yn cael ei rhannu â nhw drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Gwybodaeth ychwanegol

Sut rydym yn diogelu eich data

Rydym yn gwarchod diogelwch eich gwybodaeth bersonol yn llym ac yn anrhydeddu eich dewisiadau ar gyfer ei defnydd bwriadedig. Rydym yn diogelu eich data yn ofalus rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio, ei gyrchu neu ei ddatgelu heb awdurdod, ei newid neu ei ddinistrio.

 • Rydym yn cadw ein meddalwedd yn gyfredol ac yn cynnal archwiliad rheolaidd i wella diogelwch.
 • Rydym yn defnyddio tystysgrif SSL 2048 did.
 • Rydym yn defnyddio cyfrinair cryf iawn ym mhobman ar ein gwefan.

Pa weithdrefnau torri data sydd gennym ar waith

 • Byddwn yn eich hysbysu trwy e-bost o fewn 1 diwrnod busnes
 • Byddwn yn hysbysu'r defnyddwyr trwy hysbysiad ar y safle o fewn 1 diwrnod busnes
 • Rydymcytuno hefyd i’r Egwyddor Gwneud Iawn am Gamweddau Unigol sy’n ei gwneud yn ofynnol bod gan unigolion yr hawl i fynd ar drywydd hawliau gorfodadwy yn gyfreithiol yn erbyn casglwyr a phroseswyr data sy’n methu â chadw at y gyfraith. Mae'r egwyddor hon yn mynnu nid yn unig bod gan unigolion hawliau gorfodadwy yn erbyn defnyddwyr data, ond hefyd bod unigolion yn gallu troi at lysoedd neu asiantaethau'r llywodraeth i ymchwilio a/neu erlyn diffyg cydymffurfiaeth gan broseswyr data.

Eich Dewisiadau

Credwn y dylai fod gennych ddewisiadau ynghylch casglu, defnyddio a rhannu eich gwybodaeth. Er na allwch optio allan o'r holl gasglu data pan fyddwch yn ymweld â'n Gwefan, gallwch gyfyngu ar gasglu, defnyddio a rhannu eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. I gael gwybodaeth am eich dewisiadau sy’n ymwneud â hysbysebu ar sail llog, cyfeiriwch at yr isadran “Hysbysebu” o dan yr adran  “Pa ddata personol rydyn ni’n ei gasglu a pham rydyn ni’n ei gasglu” uchod.

 • Mae’r holl wybodaeth bersonol adnabyddadwy yn a ddarperir yn wirfoddol. Os nad ydych am i decodethecode.space gasglu gwybodaeth o'r fath, ni ddylech ei chyflwyno i'r Wefan. Fodd bynnag, bydd gwneud hynny yn cyfyngu ar eich gallu i gael mynediad at rywfaint o gynnwys a defnyddio rhywfaint o swyddogaethau'r gwefannau.
 • Efallai y byddwch bob amser yn optio allan o dderbyn negeseuon marchnata e-bost a chylchlythyrau gan decodethecode.space yn y dyfodol trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn yr e-byst a chylchlythyrau,neu drwy anfon e-bost neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriadau isod.
chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, yn postio sylwadau neu os byddwch yn cofrestru i dderbyn un o'n cylchlythyrau wythnosol.

Pa ddata personol rydym yn ei gasglu a pham rydym yn ei gasglu

1. Data Cyffredinol

Bydd defnyddio ein gwasanaethau yn awtomatig yn creu gwybodaeth a fydd yn cael ei chasglu. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaethau, sut rydych chi'n defnyddio'r Gwasanaethau, gwybodaeth am y math o ddyfais rydych chi'n ei defnyddio, eich Rhif Adnabod Dyfais Agored, stampiau dyddiad/amser ar gyfer eich ymweliad, dynodwr unigryw eich dyfais, math eich porwr, system weithredu, Mae cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) ac enw parth i gyd yn cael eu casglu. Defnyddir y wybodaeth hon ar ein Gwefan at y dibenion a ganlyn:

 • Gweithredu, cynnal, a gwella ein gwefan a'n gwasanaethau;
 • Ymateb i sylwadau a chwestiynau a bostiwyd gennych chi;
 • Anfon gwybodaeth gan gynnwys cadarnhad, diweddariadau, rhybuddion diogelwch, a negeseuon cymorth a gweinyddol;
 • Cyfathrebu am hyrwyddiadau, digwyddiadau sydd ar ddod, a newyddion eraill am gynnyrch a gwasanaethau a gynigir gennym ni a'n partneriaid dethol;
 • Datblygu, gwella, a darparu marchnata a hysbysebu ar gyfer y Gwasanaethau;
 • Darparu a darparu cynnyrch a gwasanaethau rydych yn gofyn amdanynt;
 • Adnabod chi fel defnyddiwr yn ein system;
 • Hwyluso creu a diogelu eich Cyfrif ar ein rhwydwaith.

2. Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadaelsylwadau ar y safle rydym yn casglu'r data a ddangosir yn y ffurflen sylwadau, a hefyd cyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr porwr i helpu i ganfod sbam.

Llinyn dienw wedi'i greu o'ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) Gellir ei ddarparu i wasanaeth Gravatar i weld a ydych yn ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo'ch sylw, mae'ch llun proffil yn weladwy i'r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Rydym yn defnyddio gwasanaeth Canfod Sbam awtomataidd o'r enw Akismet sy'n cofnodi Cyfeiriad IP y sylwebydd, yr asiant defnyddiwr, y cyfeiriwr, a URL y wefan (ar wahân i'r wybodaeth y mae'r sylwebydd ei hun yn ei darparu, megis ei enw, cyfeiriad e-bost, gwefan, a'r sylw ei hun).

3. Cyfryngau

Os ydych yn uwchlwytho delweddau i'r wefan, dylech osgoi uwchlwytho delweddau gyda data lleoliad wedi'i fewnosod (EXIF GPS) wedi'i gynnwys. Gall ymwelwyr â'r wefan lawrlwytho a thynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

3. Ffurflenni cyswllt

Ni fydd yr holl wybodaeth sydd yn y Ffurflen Gyswllt yn cael ei hailddosbarthu na'i gwerthu mewn unrhyw ffurf i unrhyw unigolyn neu endid. Hefyd, ni fyddwn byth yn defnyddio'r wybodaeth a gyflwynir trwy'r Ffurflenni Cyswllt hyn at unrhyw ddibenion marchnata o gwbl.

4. Hysbysebu

Mae hysbysebion sy'n ymddangos ar ein gwefan yn cael eu dosbarthu i'r Defnyddwyr gan ein partner hysbysebu– Google Adsense , a all osod cwcis. Mae'r cwcis hyn yn caniatáu i'r gweinydd hysbysebion adnabod eich cyfrifiadur bob tro y byddant yn anfon hysbyseb ar-lein atoch i gasglu gwybodaeth adnabod nad yw'n bersonol amdanoch chi neu eraill sy'n defnyddio'ch cyfrifiadur. Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu i rwydweithiau hysbysebu, ymhlith pethau eraill, gyflwyno hysbysebion wedi'u targedu y maen nhw'n credu fydd o'r diddordeb mwyaf i chi. Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn cwmpasu'r defnydd o gwcis gan unrhyw hysbysebwyr.

Mae gwerthwyr trydydd parti, gan gynnwys Google, yn defnyddio cwcis i gyflwyno hysbysebion yn seiliedig ar ymweliadau blaenorol defnyddiwr â'n gwefan neu wefannau eraill. Mae defnydd Google o gwcis hysbysebu yn ei alluogi ef a'i bartneriaid i gyflwyno hysbysebion i'ch defnyddwyr yn seiliedig ar eu hymweliad â'n gwefan a/neu wefannau eraill ar y Rhyngrwyd.

I optio allan o Google Analytics ar gyfer hysbysebu arddangos neu addasu Mae Google yn dangos hysbysebion rhwydwaith, gallwch ymweld â'r dudalen Google Ads Settings . Fel arall, gallwch hefyd optio allan o ddefnydd gwerthwr trydydd parti o gwcis ar gyfer hysbysebu personol drwy fynd i www.aboutads.info neu www.networkadvertising.org/choices . Rydym yn cydymffurfio â rheolau Polisi Preifatrwydd GDPR a ddiweddarwyd gan Google a'u cynhyrchion yma .

Sylwer na fydd diffodd cwcis hysbysebu yn golygu na fydd unrhyw hysbysebion yn cael eu cyflwyno i chi, ond yn hytrach hynny ni chaiff ei deilwra i chi. Oherwydd bod rhai cwcis yn rhan oymarferoldeb y wefan, gallai eu hanalluogi eich atal rhag defnyddio rhai rhannau o'r wefan.

5. Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan gallwch optio i mewn i gadw eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan mewn cwcis. Mae'r rhain er hwylustod i chi fel na fydd yn rhaid i chi lenwi'ch manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.

Os oes gennych gyfrif a'ch bod yn mewngofnodi i'r wefan hon, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol a chaiff ei daflu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn gosod sawl cwci i arbed eich gwybodaeth mewngofnodi a'ch dewisiadau arddangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis opsiynau sgrin yn para am flwyddyn. Os dewiswch “Cofiwch Fi”, bydd eich mewngofnodi yn parhau am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o'ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu dileu.

Os byddwch yn golygu neu'n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn syml mae'n nodi ID post yr erthygl rydych chi newydd ei golygu. Mae'n dod i ben ar ôl 1 diwrnod.

6. Cynnwys wedi'i fewnblannu o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi'i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi'i fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn union yr un ffordd â phe bai'r ymwelyddwedi ymweld â'r wefan arall.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch, defnyddio cwcis, mewnosod tracio trydydd parti ychwanegol, a monitro eich rhyngweithio â'r cynnwys sydd wedi'i fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â'r cynnwys sydd wedi'i fewnosod os ydych wedi cyfrif ac wedi mewngofnodi i'r wefan honno.

Pwy rydym yn rhannu eich data â

Nid ydym yn gwerthu, masnachu na rhentu gwybodaeth adnabod personol Defnyddwyr i eraill. Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth ddemograffig gyfun generig nad yw'n gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth adnabod bersonol am ymwelwyr a defnyddwyr gyda'n partneriaid busnes, cwmnïau cyswllt dibynadwy a hysbysebwyr at y dibenion megis hysbysebion personol, sylwadau, cylchlythyrau, ac eraill a amlinellir uchod.

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio darparwyr gwasanaeth trydydd parti i’n helpu i weithredu ein busnes a’r Wefan neu i weinyddu gweithgareddau ar ein rhan, megis anfon cylchlythyrau neu arolygon. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â’r trydydd partïon hyn at y dibenion cyfyngedig hynny ar yr amod eich bod wedi rhoi eich caniatâd i ni.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data

Os byddwch yn gadael sylw, y sylw a’i metadata yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn hytrach na'u cadw mewn ciw cymedroli.

Ar gyfer defnyddwyr sy'n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn storio'r wybodaeth bersonol a ddarperir ganddynt yn euproffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu, neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ac eithrio na allant newid eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwyr gwefannau hefyd weld a golygu'r wybodaeth honno.

Mae

decodethecode.space yn amddiffyn diogelwch eich gwybodaeth bersonol yn llym ac yn anrhydeddu eich dewisiadau ar gyfer ei defnydd bwriadedig. Rydym yn diogelu eich data yn ofalus rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio, ei gyrchu neu ei ddatgelu heb awdurdod, ei newid neu ei ddinistrio.

Pan nad oes gennym unrhyw angen busnes cyfreithlon parhaus i brosesu eich gwybodaeth bersonol, byddwn naill ai'n ei dileu neu'n ei gwneud yn ddienw neu, os nid yw hyn yn bosibl (er enghraifft, oherwydd bod eich gwybodaeth bersonol wedi'i storio mewn archifau wrth gefn), yna byddwn yn storio'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn ei ynysu rhag unrhyw brosesu pellach nes ei bod yn bosibl ei dileu.

Os byddwch yn gadael a sylw, y sylw a'i fetadata yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn lle eu cadw mewn ciw cymedroli.

Mae gwybodaeth a gesglir gan ddefnyddio Google Analytics yn cael ei chadw am gyfnod o 14 mis. Ar ôl diwedd y cyfnod cadw, caiff y data ei ddileu yn awtomatig.

Pa hawliau sydd gennych dros eich data

Os oes gennych gyfrif ar y wefan hon, neu os ydych wedi gadael sylwadau, gallwch wneud cais i dderbyn ffeil wedi'i hallforio o'r data personol sydd gennym amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata rydych chi wedi'i ddarparu ar ei gyferni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae'n rhaid i ni ei gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae'n rhaid i ni ei gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Yn gryno, mae gennych Chi (y Defnyddiwr)  yr hawliau canlynol dros y data personol rydych yn ei rannu a/neu wedi'i rannu â ni:

 • Cyrchu Eich data personol;
 • Cywiro gwallau yn Eich data personol;
 • Dileu Eich data personol;
 • Gwrthwynebu prosesu Eich data personol;
 • Allforio Eich data personol.

Os dymunwch ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost i'r cyfeiriad a nodir ar ddiwedd y dudalen hon. Rydym yn cydymffurfio'n llwyr â'ch hawliau.

Lle rydym yn anfon eich data

Gall sylwadau ymwelwyr gael eu gwirio drwy wasanaeth canfod sbam awtomataidd.

Fel yr amlinellwyd uchod, gall decodethecode.space anfon y data gofynnol i'r rhwydweithiau trydydd parti canlynol:

 • Akismet Anti-Spam – Os byddwch yn gadael sylw ar y wefan, gall Akismet gasglu y wybodaeth ofynnol ar gyfer canfod sbam awtomataidd. Ewch i'w polisi preifatrwydd igwybod mwy.
 • Bluehost – Rydym yn defnyddio Bluehost at ddibenion gwe-letya. Cyfeiriwch at Bolisi Preifatrwydd Bluehost am ragor o wybodaeth.

Deddf Diogelu Preifatrwydd Ar-lein California

CalOPPA yw'r gyfraith wladwriaeth gyntaf yn y wlad i fynnu gwefannau masnachol a gwasanaethau ar-lein i bostio polisi preifatrwydd. Mae cyrhaeddiad y gyfraith yn ymestyn ymhell y tu hwnt i California i'w gwneud yn ofynnol i unrhyw berson neu gwmni yn yr Unol Daleithiau (a'r byd o bosibl) sy'n gweithredu gwefannau sy'n casglu Gwybodaeth Adnabyddadwy Bersonol gan ddefnyddwyr California bostio polisi preifatrwydd amlwg ar ei wefan yn nodi'n union y wybodaeth sy'n cael ei chasglu a'r rheini unigolion neu gwmnïau y mae'n cael ei rannu â nhw. – Gweler mwy yn http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Yn ôl CalOPPA, rydym yn cytuno i'r canlynol:

 • Gall defnyddwyr ymweld â'n gwefan yn ddienw.
 • Unwaith y caiff y polisi preifatrwydd hwn ei greu, byddwn yn ychwanegu dolen ato ar ein tudalen gartref neu o leiaf, ar y cyntaf dudalen arwyddocaol ar ôl mynd i mewn i'n gwefan.
 • Mae dolen ein Polisi Preifatrwydd yn cynnwys y gair 'Preifatrwydd' a gellir ei ganfod yn hawdd ar y dudalen a nodir uchod.
 • Byddwch yn cael gwybod am unrhyw newidiadau Polisi Preifatrwydd:

Ar ein Tudalen Polisi Preifatrwydd

 • Gallwch newid eich gwybodaeth bersonol:
  • Drwy anfon atom

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.