Godzilla - Tarddiad, chwilfrydedd a ffilmiau'r anghenfil Japaneaidd enfawr

 Godzilla - Tarddiad, chwilfrydedd a ffilmiau'r anghenfil Japaneaidd enfawr

Tony Hayes
Anghenfil enfawr yw Godzilla - a elwir hefyd yn Gojira yn Japan - sy'n brif gymeriad cyfres o ffilmiau, animeiddiadau a chomics. Dros 70 mlynedd o fodolaeth, mae'r fadfall wedi dod yn symbol Japaneaidd cryf, ond mae hefyd wedi ennill amlygrwydd ymhlith bwystfilod enwocaf y byd.

Crëwyd y creadur gan Tomoyuki Tanaka, mewn partneriaeth â Toho Studios a nifer o rai eraill dan sylw. Yn eu plith mae'r technegydd effeithiau arbennig Eiji Tsuburaya a'r cyfarwyddwr Inoshiro Honda, yn ogystal â'r ysgrifenwyr sgrin Takeo Murata a Shigeru Koyama.

Gweld hefyd: Michael Myers: Dewch i Gwrdd â'r Dihiryn Calan Gaeaf Mwyaf

Y syniad y tu ôl i greadigaeth Godzilla oedd portreadu creadur wedi'i drawsnewid o effeithiau'r ymbelydredd atomig. Hynny yw, mae'r cymeriad yn bortread uniongyrchol o'r ofnau a gafodd y Japaneaid am ymosodiadau newydd fel rhai Hiroshima a Nagasaki.

Ysbrydoliaeth

Yn ogystal â'r ymosodiadau atomig yn ystod y Byd Roedd yr Ail Ryfel Byd, Godzilla hefyd wedi'i ysbrydoli gan ddigwyddiad go iawn arall. Ar Ionawr 22, 1954, cychwynnodd y llong Daigo Fukuryu Maru - neu Lucky Dragon 5 - ar daith bysgota arall o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, gwnaeth rhai problemau gwaith i'r criw benderfynu gadael am y moroedd mawr, gyda'r bwriad o wrthdroi'r difrod.

Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, ar Fawrth 1af, roedd y llong eisoes yn agos at Bikini Atoll, lle mae atomig cynhaliwyd profion bom. Fodd bynnag, nid oedd profion yn rhywbeth o'r gorffennol, a gallent fod o hydRodan.

King Kong

Er iddo ymddangos tua 20 mlynedd ar ôl King Kong, mae Godzilla yn y bôn yn yr un safle amlwg â'r gorila ymhlith bwystfilod enfawr. Digwyddodd y gwrthdaro cyntaf rhwng y creaduriaid yn 1963, mewn partneriaeth rhwng y cyfarwyddwyr Ishirô Honda a Tom Montgomery a'r ysgrifenwyr sgrin Shin'ichi Sekizawa a Paul Mason.

Yn yr addasiad cyntaf, mae cwmni fferyllol yn defnyddio darganfyddiad King Kong ar ynys i achosi cynnwrf. Ar ôl cael ei ddal, fodd bynnag, mae'r anghenfil yn dianc ac yn gorffen mewn ymladd â Godzilla.

Atgynhyrchwyd y frwydr mewn pennod newydd o'r Monsterverse. Nod bydysawd a rennir Legendary Pictures yw addasu straeon anghenfil clasurol i fyd cydlynol, tra'n dal i ganiatáu lle i ddatblygiad pob cymeriad. Felly, mae Godzilla vs Kong, a ryddhawyd yn 2021, yn defnyddio'r un fersiynau o'r ffilmiau a ryddhawyd gan y cynhyrchydd o 2014.

Gweld hefyd: Teipiadur - Hanes a modelau'r offeryn mecanyddol hwn

Chwilfrydedd eraill

 • Haruo Nakajima oedd yr actor cyntaf i ddehongli'r Godzilla mewn gwisg, ond nid oedd ganddo'r cyfleusterau i gyflawni'r genhadaeth. Mae hynny oherwydd bod y siwt yn pwyso mwy na 100kg ac, o'i gwneud â theiars wedi toddi, wedi creu teimlad aruthrol o wres i'r actor;
 • I greu rhuadau'r anghenfil yn ei fersiwn gyntaf, ni ddefnyddiodd y cyfansoddwr Akira Ifukube unrhyw sioe gerdd. offeryn, ond maneg ledr wedi ei drochi mewn olew olewydd.coeden binwydd, wedi'i phasio dros dannau gitâr fas;
 • Yn 20014, roedd y cynhyrchwyr Erik Aadahl ac Ethan Van der Ryn yn bwriadu profi sain newydd i Godzilla. Yn y modd hwn, maent yn lledaenu siaradwyr trwy strydoedd Burbank (California) fel prawf. Yn ogystal, profodd y canlyniad yn llwyddiant pan ddechreuodd pobl chwilio am yr awdurdodau yn adrodd eu bod wedi clywed anghenfil tybiedig;
 • Yn olaf, cafodd Godzilla addasiad comig, ond y tu allan i Japan. Cyhoeddwyd y stori gan Marvel Comics rhwng 1997 a 1997, ac roedd yn dangos yr anghenfil ar ôl cael ei ddarganfod yn Alaska.

  Delweddau : APJIF, Telegraph, Arsyllfa Sinema, Anghenfilod Enwog, gweler ar-lein,

  marcio yn ei le yn aml. Y diwrnod hwnnw, roedd bom hydrogen i'w brofi, ond nid oedd criw'r llong yn gwybod amdano oherwydd problemau cyfathrebu.

  Yn ogystal â bod yn agored i ymbelydredd ar y safle, aethant hefyd â physgod halogedig i'r marchnadoedd. Ar yr un diwrnod, roedd y pysgotwyr eisoes wedi datblygu cyfog a salwch môr, ond daeth y prif effeithiau yn ddiweddarach. Datblygodd pawb a oedd yn agored i'r ymbelydredd losgiadau ar draws eu cyrff, gwaedu o'u deintgig, ac roedd ganddynt lygaid chwyddedig fel pe baent yn mynd i ddisgyn o'u hwyneb.

  Pysgod cyswllt, a werthwyd, oedd hefyd yn gyfrifol am marwolaethau rhai pobl.

  Tarddiad Godzilla

  Cafodd y ffilm Godzilal gyntaf ei rhyddhau yn 1954, gan ddod â golwg oedd yn cymysgu ysbrydoliaeth mewn crocodeiliaid a thyrannosoriaid. Yn ogystal, crewyd creithiau a chrychau ei groen gan gyfeirio at y marciau a oedd yn bresennol yn y goroeswyr o'r trychinebau niwclear yn Japan.

  Mae enw'r creadur, Gojira, yn gymysgedd o gorila a kujira ( morfil, yn

  Dros amser, mae rhai ffilmiau ac ymddangosiadau o'r anghenfil wedi canolbwyntio'n fwy ar bortreadau comig a chyffrous, ond nid dyna oedd y bwriad. Oherwydd yr ysbrydoliaeth mewn digwyddiadau niwclear go iawn, y syniad oedd anfon neges dywyll yn ymwneud â'r rhyfel ac, yn bennaf, ag ymosodiadau Gogledd America ar Japan.

  Yn ôl ycrewyr, Godzilla a'i beryglon niwclear oedd yn fygythiad i'r Unol Daleithiau yn union. Hynny yw, er iddo ddod yn symbol o Japan yn ddiweddarach, crëwyd yr anghenfil gyda beirniadaeth o beryglon datblygiadau gwyddonol gan ganolbwyntio ar ddinistrio milwrol.

  Ffilmiau

  Gozilla (1954)

  Roedd y ffilm gyntaf yn ymdrin yn uniongyrchol â chysgodion yr ymosodiadau niwclear a ddigwyddodd ddeng mlynedd ynghynt yn Japan. Mae arswyd niwclear yn ganolog i'r trosiad anghenfil, gan gynnwys delweddau o bobl wedi'u hanafu yn y cyd-destun hwn. Mae ffilm y ffilm yn cynnwys dinistr yr anghenfil, ond byddai'n dychwelyd mewn dwsinau o gynyrchiadau eraill am ddegawdau i ddod.

  Godzilla Strikes Back (1955)

  Flwyddyn yn ddiweddarach o'r rhyddhau'r ffilm gyntaf, yr anghenfil yn dychwelyd. Ond y tro hwn, mae'n ymddangos ei fod yn wynebu Anguirus, kaiju arall (enw am anghenfil anferth). Er iddo gael ei ryddhau yn agos at y ffilm wreiddiol, mae naws llai tywyll i'r dilyniant hwn.

  King Kong vs. King Kong. Godzilla (1962)

  Am y tro cyntaf, portreadodd y ffilm angenfilod mwyaf sinemâu Japan a Gogledd America. Er mwyn cydbwyso'r gwrthdaro, fodd bynnag, cafodd maint King Kong ei chwyddo ar yr un raddfa â'r fadfall enfawr.

  Godzilla yn erbyn yr Ynys Gybi (1964)

  Mae gan y ffilm un arall o'r hits mwyaf ymhlith kaijus, ond heb anghofio Godzilla ei hun. Mae'r gwyfyn Mothra enfawr yn ymddangos yn eichsiapiau amrywiol, o lindysyn i wyfyn cyflawn. Yn ddiddorol, roedd gan yr anghenfil newydd apêl enfawr gyda chefnogwyr kaiju benywaidd.

  Ghidorah: The Three-Headed Monster (1964)

  Mae'r ffilm newydd yn gyfrifol am ddod â kaiju arall a fyddai dod yn eiconig yn y fasnachfraint Godzilla: Guidorah, y ddraig tri phen. Yn ogystal â dyfodiad y ddraig, mae'r ffilm hefyd yn cynnwys bwystfilod adnabyddus eraill, fel Mothra a'r pterodactyl Rodan.

  War of the Monsters (1965)

  Yn War of the Monsters, Godzilla unwaith eto yn wynebu Guidorah. Yma, fodd bynnag, mae'r plot yn ymwneud â'r ymosodiadau ar Blaned X. Yn wyneb bygythiad Guidorah, mae dynoliaeth yn “benthyg” y fadfall kaiju, ond yn cael ei bradychu gan yr estroniaid lleol.

  Ebirah, Terror of the Abyss (1966). )

  Er i'r ffilm gael ei rhyddhau fwy na deng mlynedd ar ôl y dilyniant cyntaf, roedd yn dal i fod â'r un fformiwla lwyddiannus â ffilmiau kaiju eraill. Y tro hwn, roedd yr anghenfil a gyflwynwyd, Ebirah, yn edrych yn agos at anifeiliaid morol fel berdys neu gimwch.

  Mab Godzilla (1967)

  Gyda llwyddiant y fasnachfraint ymhlith y gynulleidfa blant, rhyddhaodd Toho stori lle mae Godzilla yn delio â'i fab. Felly, mae'r plot yn cynnwys eiliadau fel yr anghenfil yn dysgu'r creadur i ddefnyddio ei ynni niwclear, gan amddiffyn y cenawon rhag anghenfil arall a mynd ar wibdaith deuluol.

  Deffroad yr Anghenfilod(1968)

  Ar y dechrau, y syniad oedd bod y ffilm yn dod â masnachfraint Godzilla i ben gydag aduniad ei holl angenfilod mawr. Yn ogystal, mae'n ymddangos bod estroniaid hefyd yn rheoli'r kaijus ac yn dechrau gwrthdaro rhyngddynt.

  All Monsters Attack (1969)

  Dyma un o'r ffilmiau mwyaf plentynnaidd yn y fasnachfraint, dod â bachgen gefnogwr Godzilla a ysbrydolwyd gan yr anghenfil. Yn ystod y plot, mae'r bachgen hyd yn oed yn dod yn ffrindiau â mab y fadfall enfawr ac yn siarad â hi. Gyda'r ddadl ei fod yn anrhydeddu'r fasnachfraint, mae'r cynhyrchiad hyd yn oed yn ailddefnyddio golygfeydd o ffilmiau blaenorol.

  Godzilla vs Hedorah (1971)

  Mae dechrau'r 70au yn dod â Godzilla mwy seicedelig . Oherwydd hyn, mae’r ffilm yn llawn golygfeydd rhithweledol ac yn aml yn rhyfedd. Er gwaethaf hyn, mae'n ceisio dod â neges ecolegol gadarnhaol, gyda gwrthdaro anghenfil sy'n gyfrifol am lygredd.

  Godzilla vs Gigan (1972)

  Ailadrodd y fformat clasurol o gyflwyno a anghenfil newydd heriol, mae'r ffilm yn gosod Godzilla yn erbyn Gigan. Parot metelaidd unllygeidiog yw'r kaiju, gyda bachau yn lle pawennau, sy'n cyfeirio at piradas. Yn ogystal, y cynhyrchiad yw'r olaf i gynnwys Haruo Nakajima yn gwisgo gwisg Godzilla, ar ôl bron i 20 mlynedd.

  Godzilla vs Megalon (1973)

  Anghenfil y cyfnod mae'n fyg gyda dwylo drilcael ei anfon gan ras sy'n byw o dan y ddaear ar y blaned. Ond yn ogystal â Megalon, mae'r ffilm hefyd yn cynnwys robot enfawr - Jet Jaguar - yn arddull y cymeriadau Ultraman a Spectreman, llwyddiannau Japaneaidd eraill.

  Godzilla vs MechaGodzilla (1974)

  Felly, fel y mae'r enw'n awgrymu, mae MechaGodzilla yn union fersiwn fecanyddol a robotig o kaiju. Fel pe na bai'r syniad yn ddigon beiddgar, mae'r ffilm yn datgelu bod y robot - sy'n hedfan, yn saethu taflegrau ac yn gallu creu meysydd grym - yn cael ei reoli gan fwncïod gofod.

  Terror of MechaGodzilla (1975)

  Er gwaethaf nodi dychweliad y fersiwn seibrnetig o kaiju i'r sgrin, mae'r ffilm yn gorffen cam cyntaf cyfres a barhaodd am fwy nag 20 mlynedd. Ar ôl ei gynhyrchu, dim ond ar ôl deng mlynedd y byddai'r anghenfil yn dychwelyd i'r theatrau.

  Godzilla 1985 (1984)

  Ar ôl dychwelyd i'r theatrau, cafodd gwedd Godzilla ei hailwampio a chymorth gan rai newydd. effeithiau arbennig yn y cynhyrchiad. Yr anghenfil yw'r unig un i ymddangos yn y ffilm, sy'n adrodd fersiwn llawer mwy cadarn ac agos o'r ffilm wreiddiol o'r 50au.

  Godzilla vs Viollante (1989)

  Bum mlynedd ar ôl dychwelyd i theatrau, mae Godzilla yn dychwelyd i wynebu angenfilod newydd yn y ffilmiau. Y tro hwn, daw'r bygythiad o'r cyfuniad o'i gelloedd ei hun â phlanhigion, a gynhaliwyd gan wyddonwyr mewn labordai. Mae'r cynllun yn dod i ben i gynhyrchu anghenfil newydd, y mae'n rhaid ei drechu gan y fadfall kaiju.

  Godzilla vsBrenin Ghidorah (1991)

  Yn y 90au gwelwyd Godzilla yn ymwneud â chynllwyniau cynyddol gymhleth a chreadigol. Y tro hwn, mae'r anghenfil yn cael ei ddileu o hanes yn y flwyddyn 2204, pan fydd Ghidorah yn ei ddisodli. Fodd bynnag, mae llong danfor newydd yn ail-greu'r Godzilla gwreiddiol ac yn ei roi mewn ymladd â'r anghenfil cyntaf, sydd hyd yn oed yn ennill fersiwn o MechaGhidorah.

  Godzilla vs Mothra (1992)

  Y tu hwnt dychweliad y ddau kaijus clasurol o'r teitl, mae'r ffilm hefyd yn cynnwys Battra. Mae'r anghenfil yn fersiwn ddrwg o Mothra, ar ffurf ystlum, sy'n ymddangos mewn sefyllfaoedd lle mae cydbwysedd naturiol y Ddaear dan fygythiad.

  Godzilla vs MechaGodzilla II (1993)

  Mae dychweliad y Godzilla seibernetig yn cynnwys y cymeriad yn rôl arwr. Y tro hwn, mae'r robot yn adeiladwaith a wnaed gan y Japaneaid i wynebu'r kaiju gwreiddiol.

  Godzilla vs SpaceGodzilla (1994)

  Yn 1994, mae'r kaiju yn cael fersiwn arbennig. Mae'n ymddangos ar ôl i gelloedd madfall enfawr gael eu dal ym Mothra, sy'n lloches yn y gofod ac yn y pen draw yn lledaenu celloedd o'r fath mewn twll du. Yn ogystal â'r fersiwn gofod o SpaceGodzilla, mae'r ffilm hefyd yn cynnwys robot enfawr yn seiliedig ar fan geni, Moguera.

  Godzilla vs Destoroyah (1995)

  Mae'r ffilm Japaneaidd yn cynnwys dau fygythiad . Yn ogystal ag anghenfil newydd a ffurfiwyd gan yr undeb o bryfed treigledig, mae Godzilla ei hun yn fath newydd o berygl ar gyfer dod yn adweithydd niwclearansefydlog. Ar ddiwedd y stori, mae'r fadfall kaiju yn marw.

  Godzilla (1998)

  Cyfarwyddwyd addasiad 1998 gan Roland Emmerich a'r seren yw Matthew Broderick, gydag ôl troed yn wahanol iawn i glasuron Japan. Cafodd y ffilm dderbyniad mor wael gan y cyhoedd fel y penderfynodd cynyrchiadau newydd ddweud nad y Godzilla gwreiddiol oedd yr anghenfil yn y stori mewn gwirionedd, a bod milwrol yr Unol Daleithiau wedi bod yn anghywir.

  Godzilla 2000: Millenium (1999)

  Ar droad y mileniwm, mae ffilm Japaneaidd newydd yn dychwelyd i wreiddiau'r fasnachfraint. Mae'r anghenfil yn cael ei ddehongli eto gan ddyn mewn gwisg, sy'n wynebu anghenfil newydd: Orga.

  Godzilla vs Megaguirus (2000)

  Eto, mae gelyn kaiju y teitl yn cael ei ffurfio gan haid o bryfed anferth. Yma, fodd bynnag, daw ei darddiad o fwydod sy'n saethu tyllau duon i'r gofod, gan achosi wyau dirgel sy'n creu bwystfilod.

  Godzilla, Mothra & King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)

  Os yw teitl y ffilm yn swnio fel gorladdiad, mae hynny oherwydd ei fod yn wir. Y syniad cynhyrchu yw ailddechrau cyfeiriadau o'r fasnachfraint wreiddiol, gan gynnwys gwedd cyn-90au a dychweliad y gelynion clasurol.

  Godzilla yn erbyn MechaGodzilla (2002)

  Y MechaGodzilla newydd yn cael ei greu o esgyrn yr anghenfil gwreiddiol, gyda'r bwriad o greu peiriant ymladd. Fodd bynnag, mae DNA esgyrn yn actifaduatgofion o'r Godzilla gwreiddiol yn yr arfwisg, gan greu senario newydd o ddinistrio.

  Godzilla: Tokyo SOS (2003)

  Mae'r ffilm yn barhad uniongyrchol o'r cynhyrchiad blaenorol, sef yw, mae'n cynnal plot esgyrn Mechagodzilla. Ymhlith y bygythiadau newydd mae dychweliad Mothra fel kaiju dihiryn.

  Godzilla: Rhyfeloedd Terfynol (2004)

  Yn y stori hon mae Godzilla yn croesi'r byd i gyd i ladd nifer o'i wrthwynebwyr . Mae'r rhestr hyd yn oed yn cynnwys Godzilla o'r addasiad Americanaidd o 1998.

  Godzilla (2014)

  Yn 2014, cafodd y fasnachfraint weddnewidiad newydd yn y Gorllewin. Mae'r stori yn ymgais i ailadeiladu delwedd kaiju y tu allan i Japan, o hunaniaeth newydd o fewn y Monsterverse, o Legendary Pictures. Yn y cast, mae yna enwau mawr fel Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins, a Bryan Cranston.

  Shin Godzilla (2016)

  Mae'r ffilm yn ystyried trydydd ailgychwyn y fasnachfraint, mewn addasiad modern a gyfarwyddwyd gan Hideaki Anno. Defnyddiodd y cyfarwyddwr o Japan sy’n adnabyddus am Evangelion ysbrydoliaeth o drychineb niwclear Fukushima a tswnami 2011.

  Godzilla: King of Monsters (2019)

  Mae’r ffilm yn ddilyniant uniongyrchol i’r cynhyrchiad Gogledd America 2014. Yn ogystal â dod â'r kaiju clasurol, mae'r ffilm hefyd yn cynnwys angenfilod traddodiadol eraill o'r fasnachfraint i'r Gorllewin, megis Mothra, King Ghidoran a

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.