Pedwar tymor y flwyddyn ym Mrasil: gwanwyn, haf, hydref a gaeaf

 Pedwar tymor y flwyddyn ym Mrasil: gwanwyn, haf, hydref a gaeaf

Tony Hayes

Yn sicr dylech chi wybod beth yw'r tymhorau ym Mrasil a nodweddion pob un. Ond, ydych chi'n gwybod pam eu bod yn digwydd?

Yn y gorffennol, roedd llawer o bobl yn credu bod y tymhorau (gwanwyn, haf, hydref a gaeaf) yn ganlyniad i'r newid yn y pellter rhwng y ddaear a'r haul. Ar y dechrau, mae hyn yn ymddangos yn rhesymol: rhaid iddo fod yn oerach pan fydd y ddaear ymhellach oddi wrth yr haul. Ond nid yw'r ffeithiau yn cefnogi'r ddamcaniaeth hon.

Er bod orbit y ddaear o amgylch yr haul yn elips, nid yw ei phellter oddi wrth yr haul ond yn amrywio o tua 3%. Nid yw hyn yn ddigon i achosi amrywiadau sylweddol yng ngwres yr haul.

Hefyd, ffaith arall sy'n gwrthbrofi'r ddamcaniaeth hon yw mai'r ddaear mewn gwirionedd sydd agosaf at yr haul ym mis Ionawr, pan fo hemisffer y gogledd yng nghanol y gaeaf. .

A phe bai pellter yn ffactor llywodraethu, pam y byddai gan y ddau hemisffer dymhorau cyferbyniol? Dysgwch isod beth yw'r tymhorau a sut maen nhw'n cael eu diffinio gan symudiad y ddaear.

Beth yw'r tymhorau a pham maen nhw'n bodoli?

Y mae tymhorau yn rhaniadau penodol o'r flwyddyn feteorolegol yn seiliedig ar sut mae'r tywydd, hinsawdd, ecoleg ac amser o'r dydd yn newid ar blaned y ddaear. Gallant hefyd fod yn seiliedig ar batrymau seryddol megis heuldroadau a chyhydnosau.

Dim ond ychydig o rannau o'r byd sy'n profi'r pedwar tymor clasurol, sef y gwanwyn, yr haf, yr hydref.mae'n aeaf. Dim ond dau dymor neu hyd yn oed un tymor sydd gan sawl rhan o'r byd. Ond pam mae hyn yn digwydd?

Bob dydd, mae'r Ddaear yn cylchdroi unwaith ar ei hechel. Ond nid yw ein planed yn berffaith fertigol pan fydd yn cylchdroi. Diolch i rai gwrthdrawiadau yn ystod ei ffurfiant, mae'r Ddaear yn gogwyddo ar ongl o 23.5 gradd.

Mae hyn yn golygu, wrth i'r Ddaear wneud ei thaith flynyddol o amgylch yr Haul, bod gwahanol rannau o'r blaned yn wynebu'r seren hon yn fwy uniongyrchol yn ystod y dydd ar wahanol adegau o'r flwyddyn.

Mae'r gogwydd hefyd yn effeithio ar faint dyddiol o olau, hynny yw, hebddo, byddai'r blaned gyfan yn cael 12 awr o ddyddiau a nosweithiau bob dydd o'r flwyddyn .

Felly nid yw'r pellter rhwng y Ddaear a'r Haul yn effeithio ar y tymhorau. Mae'r tymhorau'n newid oherwydd gogwydd y Ddaear a symudiad y blaned o amgylch yr Haul.

Sut mae mudiant y Ddaear yn effeithio ar y tymhorau?

Fel y darllenwch uchod, y lleoliad sy'n pennu cylchred y tymor. o'r Ddaear mewn perthynas â'r haul. Mae ein planed yn troi o amgylch echelin anweledig.

Felly, yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn, bydd hemisffer y gogledd neu'r de yn nes at yr haul. Bydd yr hemisffer sydd agosaf at yr haul yn profi'r haf, tra bydd yr hemisffer sydd bellaf oddi wrth yr haul yn profi'r gaeaf.

Archwiliwch y ddelwedd isod i ddeall y tymhorau ychydig yn haws.

<5 <1

Gorsafoedd seryddol

Tra bod y diffiniad meteorolegolMae'r rhan fwyaf o'r tymhorau'n seiliedig ar ddyddiadau yn unig, ac mae'r diffiniad seryddol yn ystyried safle'r Ddaear a'i phellter o'r haul.

Gweld hefyd: 12 ffaith am y Minions nad oeddech chi'n gwybod - Cyfrinachau'r Byd

Dymhorau'r gaeaf a'r haf sydd â'r dyddiau byrraf a hiraf o'r flwyddyn. Mae diwrnod byrraf y flwyddyn yn digwydd yn y gaeaf oherwydd dyna pryd mae hemisffer y gogledd ymhell oddi wrth yr haul.

Hyd-ledd y gaeaf yw'r enw ar hyn ac mae'n digwydd ar Ragfyr 21ain neu'r 22ain ac fe'i dosberthir fel diwrnod cyntaf y gaeaf seryddol.

Mae diwrnod hiraf y flwyddyn yn digwydd yn nhymor yr haf, pan fo oriau golau dydd yn hwy oherwydd bod hemisffer y gogledd yn nes at yr haul. Dyma heuldro'r haf ac mae'n digwydd tua Mehefin 20fed neu 21ain ac fe'i dosberthir fel diwrnod cyntaf seryddol yr haf.

Felly mae'n gwneud synnwyr, pan fydd hemisffer y gogledd yn cael ei heuldro'r gaeaf, bod hemisffer y de yn cael ei heuldro'r haf. ac i'r gwrthwyneb.

Nodweddion y tymhorau ym Mrasil

Mae effeithiau tymhorol yn wahanol ar ledredau gwahanol yn y Ddaear. Ger y cyhydedd, er enghraifft, mae pob tymhorau fwy neu lai yr un fath. Bob dydd o'r flwyddyn, mae'r haul yn codi hanner yr amser, felly mae tua 12 awr o heulwen a 12 awr o'r nos.

Mae trigolion lleol yn diffinio'r tymhorau yn ôl faint o law (tymor glawog a thymor sych) ac nid gan faint o heulwen.

Eisoes ym Mhegwn y Gogledd, pob gwrthrych nefol sydd i'r gogledd o'rmae cyhydedd nefol bob amser uwchben y gorwel, ac wrth i'r Ddaear gylchdroi, maent yn cylchu'n gyfochrog ag ef.

Mae'r Haul i'r gogledd o'r cyhydedd nefol o tua Mawrth 21ain i Fedi 21ain, felly ym Mhegwn y Gogledd, yr Haul yn codi pan fydd yn cyrraedd cyhydnos y gwanwyn ac yn gosod pan fydd yn cyrraedd cyhydnos yr hydref.

Bob blwyddyn mae 6 mis o heulwen ym mhob pegwn, ac yna 6 mis o dywyllwch. Gweler isod brif nodweddion y tymhorau ym Mrasil.

Gwanwyn

O Fedi 23ain i Ragfyr 21ain yw Gwanwyn ym Mrasil, a elwir hefyd yn Orsaf Flodau. Mae'r hydref yn cyrraedd hemisffer y gogledd, ond mae mis Medi Brasil yn dod â'r gwanwyn. Mae'r tymor glawog yn dechrau gyda glaw trwm trofannol a stormydd.

Yn ogystal, mae natur yn adfywio ei hun ac mae'r isdyfiant yn trawsnewid yn arwyneb blodeuol. Mae yna rai rhywogaethau sy'n blodeuo yn y cyfnod hwn, yn enwedig tegeirianau, cacti, coed palmwydd a lilïau eithriadol o hardd.

Haf

Gweld hefyd: Beth mae crush yn ei olygu? Tarddiad, defnyddiau ac enghreifftiau o'r mynegiant poblogaidd hwn

Mae haf ym Mrasil yn digwydd o'r 21ain. rhwng Rhagfyr a Mawrth 21, gyda llaw, yw'r tymor poethaf ac un o'r tymhorau mwyaf poblogaidd yn y wlad. Dyma'r tymor gorau i'r rhai sy'n mwynhau'r traeth, chwaraeon awyr agored a theithiau cerdded natur.

Yn ogystal, gall tymheredd yr haf gyrraedd 43 ° C, ac mae glaw trwm hefyd yn senario cyffredin arall yn y tymor hwn, yn bennaf yn y Gogledd aGogledd-ddwyrain y wlad.

Hydref

Mae Brasil wedi'i lleoli yn hemisffer y de, felly mae'r tymhorau'n cael eu gwrthdroi. Felly, mae'r hydref yn digwydd rhwng 21 Mawrth a 20 Mehefin, sy'n boblogaidd iawn oherwydd bod y dail yn cwympo i'r llawr.

Adwaenir yr hydref hefyd ym Mrasil fel Estação das Frutas, gan ei fod yn amser y cynhaeaf ffrwythau. rhai o'r ffrwythau mwyaf poblogaidd fel: banana, afal a lemwn.

Ar yr adeg hon, mae'r tywydd poeth a llaith a'r glaw yn dechrau cilio. Mae'r awyr yn mynd yn lasach ac mae'r tymheredd yn mynd yn is. Mae'r traethau arfordirol yn dal i fod yn lle da i ymweld ag ef.

Gaeaf

O Mehefin 21ain i Fedi 23ain yw'r gaeaf, ac ym Mrasil, fel y mae. gwres trwy gydol y flwyddyn, yn ystod gaeaf Brasil, mae'r tymheredd yn gostwng, ond dim llawer. Yn wir, mae misoedd y gaeaf ym Mrasil, o fis Mehefin i fis Medi, yn cael tywydd cymedrol yn y rhan fwyaf o'r wlad.

Mae'n amser perffaith felly i ymweld â de-ddwyrain a de'r wlad, oherwydd eu gwyliau a'u gwyliau. traddodiadau gaeaf, a hefyd yr Amazon yn rhanbarth Gogledd Brasil. Yno, yn y cyfnod hwn, y glaw yw'r isaf a'r hinsawdd yn llawer llai llaith. y diwrnod pan fo’r Ddaear yn wynebu’r haul fwyaf, h.y. heuldro’r haf. Ymhellach, dyma ddiwrnod hiraf a mwyaf heulog y flwyddyn.

 • Mae Rhagfyr 21 yn nodi'r diwrnod pan mae'r Ddaear bellaf o'r Ddaear.Felly gelwir yr haul yn heuldro'r gaeaf. Hefyd, dyma'r diwrnod byrraf a thywyllaf o'r flwyddyn.
 • Mewn lleoedd fel Arizona a Texas, nid yw'r tymhorau'n newid rhyw lawer.
 • Mae rhai planhigion yn aros yn wyrdd drwy gydol y flwyddyn ac fel arfer mae'n newid llawer. nid eira. Mae gan y lleoedd hyn dymor glawog yn ystod yr haf, a elwir yn dymor y monsŵn.
 • Mae planhigion a choed yn taflu eu dail mewn ymateb i ddyddiau byrrach a thymheredd oerach yr hydref.
 • Coed a phlanhigion yn rhoi dail newydd a blagur blodau wrth i’r tywydd gynhesu yn y gwanwyn.
 • Mae’r gaeaf yn gyfnod anodd i anifeiliaid, o ganlyniad maen nhw’n cael trafferth dod o hyd i fwyd. Yn ogystal, mae llawer yn gaeafgysgu neu'n cysgu'n hirach yn ystod y cyfnod hwn.
 • Nawr eich bod yn gwybod sut mae'r tymhorau'n digwydd ym Mrasil, darllenwch hefyd: Sut mae llosgfynydd yn ffurfio? Tarddiad a strwythur y ffenomen

  Tony Hayes

  Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.