Ystyr Symbolau Bwdhaidd - beth ydyn nhw a beth maen nhw'n ei gynrychioli?

 Ystyr Symbolau Bwdhaidd - beth ydyn nhw a beth maen nhw'n ei gynrychioli?

Tony Hayes

Mae symbolau Bwdhaidd yn dod yn fwyfwy poblogaidd bob dydd. Yn wir, gallwch ddod o hyd iddynt ledled y byd. Fodd bynnag, mae yna lawer o hyd sy'n eu defnyddio ar gyfer harddwch neu ffasiwn yn unig, heb wybod beth yw eu gwir ystyr a beth mae pob un yn ei gynrychioli.

Athroniaeth Bwdhaeth yw chwilio am oleuedigaeth, gan roi diwedd ar ddioddefaint dynol. Hynny yw, nid oes ganddo hierarchaeth grefyddol anhyblyg, dim ond athrawiaeth athronyddol ac ysbrydol ydyw. Mae Bwdhaeth yn fwy o ymchwil unigol, yn wahanol i grefyddau eraill sy'n gweithio gydag addoli duw (neu sawl un).

Mae symbolau Bwdhaidd yn dangos y cysyniad cyfan o oleuedigaeth y meddwl ac, yn ogystal, maent hefyd yn cynrychioli ei amrywiol amlygiadau. Yn ôl Bwdhaeth, gall dilynwyr Bwdha weld ym mhob symbol botensial bodau dynol i gyrraedd goleuedigaeth.

Symbolau Bwdhaidd

Blodau Lotus

I grynhoi, mae’r mae blodyn lotus yn cynrychioli pob purdeb, goleuedigaeth a breuder. Mae'n bwysig cofio bod y lotws yn cael ei eni o'r mwd, tra bod ei goesyn yn tyfu ac yn croesi dŵr budr llonydd. Ond o'r diwedd, mae'r blodyn yn agor uwchlaw'r holl faw, yn syth i'r haul. Mae hyn yn cynrychioli esblygiad dynol.

Er enghraifft, y coesyn fyddai'r llinyn bogail sy'n cysylltu bodau dynol â'u gwreiddiau, a all fod mewn mwd, â'r blodyn, sy'n dangos y cynhwyseddy gall fod yn rhaid i berson gyflawni purdeb. Yn ogystal, mae gan bob blodyn lotws liw ag ystyr gwahanol.

 • Coch: calon, cariad a thosturi
 • Pinc: Bwdha hanesyddol
 • Gwyn: meddwl purdeb ac ysbrydol
 • Porffor: cyfriniaeth
 • Glas: doethineb a rheolaeth ar y synhwyrau

Fâs

Mae'r fâs yn cynrychioli cyfoeth bywyd, digonedd. Yn ôl Bwdha, mae angen inni gadw ein gwybodaeth y tu mewn i'r llong, oherwydd dyma ein cyfoeth mwyaf. Ynddo, gellir cadw unrhyw gyfoeth, oherwydd hyd yn oed ar ôl eu tynnu, bydd y fâs yn parhau'n llawn.

Gweld hefyd: Pwy yw'r Llaw Fach sy'n ymddangos yn 'Wandinha'?

Pysgod Aur

Mae anifeiliaid yn cynrychioli rhyddid a'r gallu i fod yn rhydd o fod. dynol. Yn wreiddiol, roedd y ddau bysgodyn aur yn cynrychioli afonydd Ganges a Yamuna. Gyda llaw, maent yn gysegredig iawn yn India. Fodd bynnag, yn y pen draw, cawsant ystyr newydd i Fwdhyddion, Hindwiaid a Jainiaid: pob lwc.

Yn ogystal, mewn Bwdhaeth mae'r anifeiliaid hyn hefyd yn cynrychioli bodau sy'n ymarfer dharma, y ​​rhai nad ydynt yn ofni boddi mewn dioddefaint a hynny , yn olaf, gallant ddewis eu haileni. Yn union fel pysgodyn yn rhydd i fudo i ble bynnag y mae eisiau.

Shell

Mae'r gwrthrych yn symbol o bŵer. Yn bennaf eiddo'r awdurdodau, y mae'n rhaid eu parchu am fod y rhai sy'n ein dysgu am fywyd. Yn ogystal, mae'r gragen hefyd yn cynnig sain gwirionedd i eraill, yr un sy'nyn deffro pawb o anwybodaeth.

Olwyn Dharma

A elwir hefyd yn Dharma-chakra a Dhamma Chakka, mae Olwyn Dharma yn un o'r symbolau Bwdhaidd enwocaf. Mae iddo wyth adran sy'n dynodi'r llwybr wythplyg. Hynny yw, mae gan bob un o'r adrannau gynrychiolaeth ac mae pob un yn egwyddorion sylfaenol Bwdhaeth.

 • Dealltwriaeth iawn
 • Ymwybyddiaeth ofalgar iawn
 • Meddwl Cywir
 • Ffordd gywir o fyw
 • Lleferydd iawn
 • Gweithredu cywir
 • Crynodiad cywir
 • Ymdrech iawn
 • 10>

  Mae'r olwyn yn cynrychioli'r bregeth gyntaf a bregethodd Bwdha ar ôl ei oleuedigaeth. Yn ogystal, mae cynrychiolaeth arall sydd â 24 araith. Fe'i gelwir yn Olwyn Cyfraith Asoca. Yn ôl ei symbolaeth, mae angen i ddyn gael bywyd cydlynol yn ystod pob 24 awr o'r dydd. Ar y llaw arall, mae hefyd yn cynrychioli cylch marwolaeth ac ailenedigaeth.

  Sunshade

  Mae'r parasol yn cael ei weld fel amwled amddiffynnol. Mae'n symbol o bŵer ysbrydol, urddas brenhinol ac amddiffyniad rhag dioddefaint a gwres yr haul. Mewn gwirionedd, mae ei bŵer mor fawr fel y gall amddiffyn hyd yn oed y duwiau.

  Cwlwm Annherfynol

  A elwir hefyd yn symbol o karma, mae'r cwlwm diddiwedd yn cynrychioli achos ac effaith, y cydgysylltiad. Mae hyn oherwydd ei fod, gyda'i linellau cydgysylltiedig a llifeiriol, heb ddechrau a diwedd, yn cyflwyno cydgysylltiad a tharddiad dibynnol.o'r holl ffenomenau sy'n digwydd gyda bodau. Hynny yw, yn ei farn ef, mae holl ddigwyddiadau'r bydysawd yn gysylltiedig.

  Yn ogystal, ymhlith symbolau Bwdhaidd, mae'r cwlwm anfeidrol yn cynrychioli gwybodaeth ddiddiwedd Bwdha sy'n gysylltiedig â'i dosturi mawr.

  Flag da Vitória

  Mae'r faner yn symbol o'r frwydr a'r fuddugoliaeth yn erbyn meddyliau negyddol. Mae hi bob amser yn fwrlwm pan fydd hynny'n digwydd. Ar ben hynny, pan fydd drygioni yn cael ei oresgyn, mae angen i'r faner aros y tu mewn i'n meddyliau, fel bod dysg bob amser yn cael ei gofio.

  Gyda llaw, mae'r faner yn cynrychioli buddugoliaeth Bwdha yn erbyn y cythraul Mara. Yr olaf yw personoliad y temtasiynau a ddaw yn ffordd y rhai sy'n chwilio am oleuedigaeth, sef ofn marwolaeth, balchder, chwant ac angerdd.

  Ychwanegiadau: Symbolau Bwdha

  Coeden Bodhi

  Yn ogystal â symbolau Bwdhaidd, mae rhai symbolau sy'n cynrychioli Bwdha. Mae'r goeden sanctaidd yn un ohonyn nhw. Mae hynny oherwydd mai oddi tani y llwyddodd i gyrraedd goleuedigaeth. Oherwydd hyn, mae coed ffigys bob amser yn cael eu plannu mewn canolfannau Bwdhaidd.

  Olwyn Fywyd

  Yn cael ei hadnabod fel Samsara, mae olwyn bywyd yn helpu Bwdhyddion i gael gwared ar gaethiwed a chwantau i gyflawni dod o hyd i oleuedigaeth. Hefyd, mae'r olwyn yn symbol o farwolaeth ac ailenedigaeth. Mewn geiriau eraill, mae'n cynrychioli cylch geni.

  Ar du mewn yr olwyn mae cefndirgwyn, sy'n cynrychioli pobl sy'n esblygu a'r cefndir du, sy'n cynrychioli'r rhai na allant. Ar y llaw arall, mae teyrnasoedd y duwiau, demigods, anifeiliaid, bodau dynol, cythreuliaid ac ysbrydion newynog yn cael eu cynrychioli ar yr olwyn ganol. Yn olaf, ar y rhan allanol mae cysylltiadau dibyniaeth ddynol.

  Gweld hefyd: Hanes Twitter: o darddiad i bryniant gan Elon Musk, am 44 biliwn

  Yng nghanol yr olwyn mae'n bosibl gweld yr anifeiliaid sy'n cynrychioli'r drygioni sy'n rhwystro esblygiad. Sef:

  • Y ceiliog – yn cynrychioli anwybodaeth
  • Y mochyn – yn cynrychioli trachwant
  • Y neidr – yn cynrychioli casineb

  Bwdha

  Mae Bwdha yn enw a roddir ar bawb sydd wedi llwyddo i gyrraedd lefel uchel o oleuedigaeth ysbrydol. Ar ben hynny, rhaid iddynt rannu holl ddysgeidiaeth Bwdhaeth. Y Bwdha enwocaf yw Siddhartha Gautama. Yn ei ddarlun mwyaf enwog, mae'n dal blodyn lotws. Mewn un arall, mae'n dal y goeden Bodhi.

  Mae ei phen i'w weld mewn sawl man fel symbol. Mae hi'n cynrychioli'r wybodaeth a'r goleuedigaeth a drosglwyddwyd gan Siddhartha. Mae clustiau hir hefyd yn dangos y gallu i wrando ar eraill, eu problemau a bod yn garedig ac amyneddgar gyda nhw.

  Yn olaf, oeddech chi'n hoffi'r erthygl? Yna darllenwch erthygl newydd: Purgatory – Canfyddiad modern a chrefyddol o’r lle goruwchnaturiol

  Delweddau: Tharpa, Pinterest, Laparola, Aliexpress

  Ffynonellau: Wemystic, Sobrebudismo, Dicionáriodesimbolos, Symbols, Todamateria

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.