Yggdrasil: beth ydyw a phwysigrwydd i Fytholeg Norsaidd

 Yggdrasil: beth ydyw a phwysigrwydd i Fytholeg Norsaidd

Tony Hayes

Yggdrasil oedd y goeden sy'n cynnal y bydysawd ym mytholeg Norsaidd; hyn, yn ôl cred y Llychlynwyr, môr-ladron y môr yn dod o wledydd Llychlyn.

Pe baech chi'n gwylio ffilmiau neu gyfresi gyda'r Llychlynwyr neu hyd yn oed Thor, gan Marvel, efallai y byddwch wedi clywed amdano mewn rhai pwynt.

Yggdrasil yw canol bydysawd mytholeg Norsaidd, gan gysylltu'r naw byd sy'n ei ffurfio . Mae ei wreiddiau dyfnaf yn cyrraedd Nilfheim, yr isfyd.

Ei foncyff yw Midgard, “y tir canol”, lle mae dynolryw yn trigo. Ac ie, ceisiodd “ddaear ganol” enwog Arglwydd y Modrwyau ei ysbrydoliaeth yno.

Ar y canghennau uchaf mae Asgard, byd y duwiau, felly, yr un sy'n cyffwrdd â'r awyr. Mae gennym ni Valhalla o hyd, lle mae rhyfelwyr Llychlynnaidd a laddwyd mewn ymladd yn cael eu derbyn fel arwyr, yn cael eu cario gan y Valkyries hardd, ar eu ceffylau hedfan.

Beth yw Yggdrasil?

Coeden anferth o chwedloniaeth yw Yggdrasil coeden Nordig sy'n cynrychioli canol y bydysawd ac sy'n cysylltu naw byd cosmoleg Nordig. Fe'i disgrifir fel coeden fythwyrdd a mawr, gyda gwreiddiau dwfn sy'n treiddio i haenau isaf y byd, a choron sy'n ymestyn i ben y nefoedd.

Ym mytholeg Norseg, ystyrir Yggdrasil yn bren bywyd, gan ei fod yn cynnal pob bod a byd yn ei ganghennau a'i wreiddiau. Rhwng y bydoedd mae hi connects yw : Asgard, the kingdom ofduwiau; Midgard, byd y dynion; a Niflheim, byd y meirw.

Mae pwysigrwydd Yggdrasil ym mytholeg y Llychlynwyr yn amlwg yn yr amrywiol hanesion a mythau y sonnir amdani. Mae'n cael ei weld fel symbol o gysylltiad ac undod, yn ogystal â'i gysylltu â ffigurau pwysig fel Odin, a grogodd ei hun oddi ar y goeden am naw diwrnod yn ôl y chwedl i ennill doethineb a grym.

Mae geirdarddiad yr enw Yggdrasil yn cynnwys dwy ran: “Ygg” a “drasil”. Mae Ygg yn un o nifer o enwau Odin , prif dduw chwedloniaeth Norseg, ac mae'n golygu “terfysgaeth” neu “arswyd”. Mae Drasil yn golygu “marchog” neu “marchogwraig”, gan gyfeirio at adeiledd y goeden gyda'i gwreiddiau, ei boncyff a'i changhennau . Felly, gellir dehongli’r enw Yggdrasil fel “coeden Odin”, “coeden braw” neu “bren y bywyd”.

Tarddiad y goeden

Yn ôl mytholeg Norsaidd, tarddiad Yggdrasil o'r anrhefn sylfaenol, a elwir yn Ginnunggap . Yn y dechreuad, nid oedd dim ond gwagle di-ben-draw, nes i tân a rhew gyfarfod ac esgor ar y bydysawd.

Yn ôl myth, yng nghanol y bydysawd hwn yr oedd ffynnon sanctaidd a elwid Urdarbrunnr , lle trigai'r Norns, duwiesau tynged. O'r ffynhonnell hon y cododd Yggdrasil, fel hedyn a ddatblygodd ac a dyfodd yn goeden fawr sy'n cysylltu'r naw

Mae rhai chwedlau Llychlynnaidd yn dweud mai'r Norns, a oedd yn gyfrifol am blethu tynged pob bod byw, oedd gwarcheidwaid Yggdrasil , yn dyfrio ei gwreiddiau â dŵr o'r ffynhonnell gysegredig i'w gadw'n fyw ac cryf.

Stori bwysig arall am Yggdrasil yw myth Níðhöggr , anghenfil anferth a gondemniodd y duwiau i gael ei ddal yng ngwreiddiau'r goeden fel cosb am ei droseddau. Daeth Níðhöggr , yna, un o elynion pennaf Yggdrasil, a'i ymgais gyson i'w ddinistrio oedd yn symbol o'r frwydr rhwng trefn ac anhrefn yn y bydysawd Llychlynnaidd.

Mae gan Odin, duw duwiau Llychlynaidd, hanes ag Yggdrasil . Yn ôl y chwedl, bu'n hongian oddi ar y goeden am naw diwrnod i ennill doethineb a nerth; a Ratatoskr, gwiwer a drigai yng ngwreiddiau'r goeden ac a redodd i fyny ac i lawr , yn cario negeseuon rhwng yr eryr oedd yn trigo ar y brig a'r sarff Midgard a drigai wrth ei gwreiddiau.

Felly, mae tarddiad Yggdrasil wedi'i gysylltu'n ddwfn â chosmoleg Llychlynnaidd a'i mythau , yn cael ei ystyried, felly, yn symbol hollbwysig o’r cysylltiad rhwng y bydoedd a’r grym sy’n cynnal holl fywyd yn y bydysawd.

 • Darllenwch hefyd: Beth yw’r prif dduwiau Llychlynnaidd?

Beth yw pwerau Yggdrasil?

Ymhlith prif bwerau Yggdrasil mae:

Cysylltiad rhwng y bydoedd: Yggdrasil yw'r goeden sy'n cysylltunaw byd cosmoleg Llychlynnaidd, sy'n caniatáu i dduwiau, bodau dynol a bodau eraill gyfathrebu a rhyngweithio â'i gilydd.

Cynhaliaeth bywyd: Coeden bywyd yw Yggdrasil, sy'n cynnal pob ffurf o fywyd yn y naw byd. Mae ei changhennau a'i gwreiddiau yn darparu bwyd a lloches i'r bodau sy'n trigo yn y bydoedd, tra bod gan ei ddail a'i ffrwythau rinweddau iachusol a hudol. gwybodaeth, ac mae'n gysylltiedig â ffigurau pwysig ym mytholeg Norsaidd, megis Odin, a hongianodd oddi ar y goeden am naw diwrnod i ennill doethineb a grym.

Cydbwysedd a harmoni: Mae Yggdrasil yn symbol cydbwysedd a harmoni, sy'n helpu i gynnal trefn a sefydlogrwydd yn y bydysawd Nordig. Gwelir ei changhennau a'i wreiddiau fel rhwydwaith sy'n cysylltu pob bod a byd, gan sicrhau nad oes yr un yn ynysig nac yn anghytbwys.

Gweld hefyd: Mathau o swshi: darganfyddwch amrywiaeth blasau'r bwyd Japaneaidd hwn

Amddiffyn rhag drygioni: Mae Yggdrasil yn rym amddiffynnol yn erbyn drygioni a dinistr, ac fe'i portreadir yn aml fel rhwystr sy'n atal grymoedd anhrefn rhag goresgyn y bydoedd.

Gweld hefyd: Yuppies - Tarddiad y term, ystyr a pherthynas â Generation X

Felly, mae Yggdrasil yn symbol pwerus ym mytholeg Norseg, yn cynrychioli cysylltiad, cryfder a'r doethineb sy'n cynnal y cyfan. bywyd ac yn cynnal cydbwysedd yn y bydysawd.

Pa naw byd mae'n eu huno?

Yn ôl mytholeg Norsaidd, mae Yggdrasil yn cysylltu naw bydgwahanol, pob un â'i nodweddion a'i thrigolion ei hun. Nesaf, disgrifiwn bob un o'r bydoedd hyn a lle maent i'w cael yn Yggdrasil:

 1. Asgard – yw teyrnas y duwiau, a leolir ar ben y goeden. Yno mae Valhalla, neuadd y duwiau, lle derbynnir rhyfelwyr a laddwyd mewn brwydr ar ôl marwolaeth.
 2. Vanaheim – yw teyrnas duwiau Vanir, sydd wedi'i lleoli ar ben y goeden. Mae'n deyrnas sy'n gysylltiedig â ffrwythlondeb a chynaeafau.
 3. Alfheim – yw teyrnas y coblynnod goleuol, sydd hefyd wedi'i lleoli ar ben y goeden. Mae'n deyrnas sy'n gysylltiedig â golau a harddwch.
 4. Midgard – yw teyrnas bodau dynol, wedi'i lleoli yng nghrombil y goeden. Dyma'r byd rydyn ni'n byw ynddo, wedi'i amgylchynu gan y cefnfor a bod pobl ac anifeiliaid yn byw ynddo.
 5. Jotunheim – yw teyrnas y cewri iâ, sydd wedi'i lleoli islaw Midgard. Mae'n lle o wrthdaro cyson rhwng cewri a duwiau.
 6. Svartalfheim – yw teyrnas y gorachod tywyll, a leolir islaw Midgard. Mae'n deyrnas sy'n gysylltiedig â hud a thywyllwch.
 7. Niflheim – yw teyrnas rhew ac eira, a leolir islaw Jotunheim. Mae'n deyrnas sy'n gysylltiedig ag oerfel a thywyllwch.
 8. Muspelheim – yw maes tân, sydd wedi'i leoli islaw Vanaheim. Mae'n deyrnas sy'n gysylltiedig â gwres a dinistr.
 9. Helheim – yw teyrnas y meirw, a leolir islaw Niflheim. Mae'n deyrnas a reolir gan y dduwies Hel, lle mae pobl sy'n marwo salwch a henaint yn mynd ar ôl marwolaeth.

Felly, Yggdrasil yw'r goeden sy'n uno'r holl fydoedd hyn, gan ganiatáu i'r bodau sy'n trigo i bob un ohonynt gyfathrebu a rhyngweithio â'i gilydd.

Beth yw'r berthynas â Ragnarök?

Ym mytholeg Norseg, mae Yggdrasil a Ragnarök yn perthyn yn agos. Yn ôl y chwedlau, Ragnarök yw diwedd oes, digwyddiad cataclysmig sy'n nodi'r diwedd y byd fel yr ydym yn ei adnabod a dechrau cyfnod newydd.

Yn ôl y broffwydoliaeth, bydd y naw byd y mae Yggdrasil yn eu cysylltu yn cael eu dinistrio yn ystod Ragnarök. Gwreiddiau'r goeden bydd yn rhydd, a bydd y goeden yn dadfeilio. Bydd y digwyddiad hwn yn nodi diwedd bodolaeth, ac yn ogystal, bydd y duwiau a'u gelynion yn ymladd brwydrau epig, gan gynnwys y frwydr enwog rhwng Thor a'r sarff Jormungand.

Fodd bynnag, mae dinistr Yggdrasil hefyd yn arwydd o'r dechrau cyfnod newydd, lle bydd byd newydd yn codi, yn rhydd o hen felltithion ac ymryson. Bydd hadau'r coed sydd wedi goroesi yn dechrau tyfu mewn pridd newydd, ac yna fe gyfyd trefn newydd.

Felly, mae Yggdrasil yn chwarae rhan sylfaenol ym mytholeg Norsaidd, nid yn unig fel y goeden sanctaidd sy’n cysylltu’r naw byd, ond hefyd fel symbol o gylchrededd bywyd a marwolaeth, a’r aileni sy’n digwydd ar ôl y diwedd cyfnod.

 • Darllen mwy: Mytholeg Groeg: beth ydyw, duwiau ac eraillnodau

Ffynonellau: So Científica, Porth Mytholeg Norsaidd, Porth Mythau

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.