Y 7 pechod marwol: Beth ydyn nhw, beth ydyn nhw, ystyron a tharddiad

 Y 7 pechod marwol: Beth ydyn nhw, beth ydyn nhw, ystyron a tharddiad

Tony Hayes

Efallai na ddywedwn lawer amdanynt, ond maent bob amser yn llechu yn ein diwylliant ac yn ein bywydau. Wedi'r cyfan, yr ydym yn sôn am y 7 pechod marwol. Ond wedi'r cyfan, ydych chi'n gwybod beth ydyn nhw? Yn fyr, yn ol yr athrawiaeth Gatholig, pechodau penaf yw y prif gyfeiliornadau neu ddrygau.

A hwy a esyd amryw weithredoedd pechadurus ereill. Hynny yw, maen nhw yn y bôn yw gwraidd pob pechod. Ymhellach, daw’r term “cyfalaf” o’r gair Lladin caput , sy’n golygu “pen”, “rhan uchaf”.

Beth bynnag, mae’r 7 pechod marwol cyn hyned â Christnogaeth. Mewn gwirionedd, maent bob amser wedi bod yn ganolbwynt sylw. Mae ei hanes, yn anad dim, yn mynd law yn llaw â'r grefydd Gatholig. Ond cyn i ni fynd yn ddyfnach, a allwch chi gofio oddi ar eich pen beth yw'r 7 Pechod Marwol?.

Beth yw'r 7 Pechod Marwol?

 • Gluttony
 • chwant
 • afaris
 • dicter
 • balchder
 • diogi
 • cenfigen.

Diffiniad

Gyda llaw, enillodd y saith pechod a grybwyllwyd y “cyfalaf” yn yr enw oherwydd dyma'r prif rai. Sef, y rhai a all ddeffro pob math arall o bechod. Gweler y diffiniad o bob un.

Y 7 pechod marwol: Glutony

Un o'r 7 pechod marwol, glwton, yn fyr, yw dymuniad anniwall . Llawer mwy na'r hyn sydd ei angen. Mae'r pechod hwn hefyd yn gysylltiedig â hunanoldeb dynol, megis eisiaubob amser yn fwy a mwy. Gyda llaw, byddai'n cael ei reoli trwy ddefnyddio rhinwedd dirwest. Beth bynnag, mae bron pob pechod yn gysylltiedig â diffyg cymedroli. Sy'n arwain at ddrygau corfforol ac ysbrydol. Felly, yn achos pechod glwton, mae'n amlygiad o'r chwilio am hapusrwydd mewn pethau materol.

Y 7 Pechod Marwol: Avarice

> Mae hyn yn golygu ymlyniad gormodol i nwyddau materol ac arian, er enghraifft. Hynny yw, pan fydd deunydd yn cael ei flaenoriaethu, gan adael popeth arall yn y cefndir. Y mae pechod ofer, hefyd, yn arwain i eilunaddoliaeth. Hynny yw, y weithred o drin rhywbeth, nad yw'n Dduw, fel pe bai'n Dduw. Beth bynnag, afaris yw'r gwrthwyneb i haelioni.

Y 7 Pechod Marwol: Chwant

Lust, felly, yw'r awydd angerddol a hunanol am bleser synhwyrol a deunydd. Gellir ei ddeall hefyd yn ei ystyr gwreiddiol: “i adael i'ch hun gael ei ddominyddu gan y nwydau”. Yn olaf, mae pechod chwant yn gysylltiedig â chwantau rhywiol. Felly, i Gatholigion, mae a wnelo chwant â cham-drin rhyw. Neu fynd ar drywydd gormodol o bleser rhywiol. Y gwrthwyneb i chwant yw diweirdeb.

Y 7 Pechod Marwol: Digofaint

> Digofaint yw'r teimlad dwys ac afreolus o ddicter, casineb a dicter. Yn anad dim, gall greu teimladau o ddialedd. Mae dicter, felly, yn ennyn yr awydd i ddinistrio'r hyn a ysgogodd ei ddicter. Yn wir, nid yn unig y mae hi'n talu sylwyn erbyn eraill, ond fe all droi yn erbyn y sawl sy'n ei deimlo. Beth bynnag, y gwrthwyneb i Ddigofaint yw amynedd.

Y 7 pechod marwol: Cenfigen

Mae person cenfigenus yn anwybyddu ei fendithion ei hun ac yn blaenoriaethu statws person arall yn lle ei hun. Mae'r person cenfigennus yn anwybyddu popeth ydyw ac yn gorfod chwenychu'r hyn sy'n perthyn i'w gymydog. Felly, mae'r pechod o genfigen yn ymwneud â thristwch er mwyn rhywun arall. Yn fyr, yr eiddigedd yw'r person hwnnw sy'n teimlo'n ddrwg am gyflawniadau eraill. Felly, mae'n analluog i fod yn hapus i eraill. Yn olaf, y gwrthwyneb i genfigen yw elusen, datgysylltu a haelioni.

Y 7 Pechod Marwol: Diogi

Fe'i nodweddir gan y person sy'n byw yn y wladwriaeth diffyg mympwy, gofal, ymdrech, esgeulustod, llithrigrwydd, arafwch, arafwch a swrth, o achos organig neu seicig, sy'n arwain at anweithgarwch dwysach. Ymhellach, diogi yw diffyg ewyllys neu ddiddordeb mewn gweithgareddau sydd angen ymdrech. Gan mai'r gwrthwyneb i ddiogi yw ymdrech, ewyllys a gweithred.

Yn olaf, i'r Pabyddion, mae'r pechod o ddiogi yn ymwneud â gwrthodiad gwirfoddol i waith beunyddiol. Felly, fel diffyg dewrder i arferion defosiwn a dilyn rhinwedd.

Y 7 pechod marwol: Gwagedd / Balchder / Balchder

Gwagedd neu ragorol yn gysylltiedig â balchder gormodol, haerllugrwydd, haerllugrwydd ac oferedd. hife'i hystyrir yn gyson fel y mwyaf peryglus oll, oherwydd mae'n amlygu ei hun yn araf, heb ymddangos fel rhywbeth a all wneud niwed mewn gwirionedd. Yn fyr, gwagedd neu falchder yw pechod y sawl sy'n meddwl ac yn gweithredu fel pe bai uwchlaw popeth a phawb. Felly, i Gatholigion, fe'i hystyrir yn brif bechod. Hynny yw, pechod gwraidd pob pechod arall. Beth bynnag, y gwrthwyneb i oferedd yw gostyngeiddrwydd.

Tarddiad

Yr oedd y saith pechod marwol, felly, wedi eu geni gyda Christnogaeth. Fe'u hystyrir yn ddrygau mwyaf dyn, a all godi problemau amrywiol. Yn fyr, mae tarddiad y 7 pechod marwol mewn rhestr a ysgrifennwyd gan y mynach Cristnogol Evagrius Ponticus (345-399 OC). I ddechrau, roedd y rhestr yn cynnwys 8 pechod. Canys, yn ychwanegol at y rhai a wyddys ar hyn o bryd, yr oedd tristwch. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw genfigen, ond vinglory.

Er hyn, dim ond yn y 6ed ganrif y cawsant eu ffurfioli, pan ddiffiniodd y Pab Gregory Fawr, yn seiliedig ar Epistolau São Paulo, y prif ddrygioni ymddygiad. Lle cauodd allan ddiogi ac ychwanegu eiddigedd. Yn ogystal, dewisodd falchder fel y prif bechod.

Daeth y rhestr yn wirioneddol swyddogol o fewn yr Eglwys Gatholig yn y 13eg ganrif, gyda'r Summa Theologica, dogfen a gyhoeddwyd gan y diwinydd Saint Thomas Aquinas (1225-1274) . Lle cynwysodd ddiogi drachefn, yn lle tristwch.

Er eu bodyn ymwneud â themâu Beiblaidd, nid yw'r 7 pechod marwol wedi'u rhestru yn y Beibl. Wel, cawsant eu creu yn hwyr gan yr Eglwys Gatholig. Cael ein cymathu gan lawer o Gristnogion. Fodd bynnag, mae yna ddarn Beiblaidd a all fod yn gysylltiedig â tharddiad pechodau ym mywydau pobl.

“Oherwydd o'r tu mewn, o galonnau pobl, meddyliau drwg, anfoesoldeb rhywiol, lladradau, llofruddiaethau, godineb, trachwantrwydd , drygioni, twyll, licentiousness, cenfigen, cabledd, balchder, diffyg barn. Mae'r holl ddrygioni hyn yn dod o'r tu mewn ac yn halogi'r person.”

Marc 7:21-23

Y saith rhinwedd

Yn olaf , i wrthwynebu y pechodau, a dadansoddi ffordd i ddelio â hwy, crewyd y saith rhinwedd. Sef:

Gweld hefyd: Car amffibaidd: y cerbyd a aned yn yr Ail Ryfel Byd ac sy'n troi'n gwch
 • gostyngeiddrwydd
 • disgyblaeth
 • elusen
 • diweirdeb
 • amynedd
 • haelioni<8
 • dirwest

A oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon? Yna efallai yr hoffech chi hwn hefyd: siarc 400 oed yw'r anifail hynaf yn y byd.

Ffynhonnell: Super; Catholig; Orante;

Delwedd: Klerida; Am fywyd; Canolig;

Gweld hefyd: Mathau o wyddor, beth ydyn nhw? Tarddiad a nodweddion

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.