Stan Lee, pwy oedd e? Hanes a gyrfa crëwr Marvel Comics

 Stan Lee, pwy oedd e? Hanes a gyrfa crëwr Marvel Comics

Tony Hayes

Brenin y comics. Yn sicr, mae'r rhai sy'n hoff o gomics, y comics enwog, yn priodoli'r teitl hwn i Stan Lee .

Yn y bôn, daeth yn fyd-enwog am ei animeiddiadau a'i greadigaethau. Yn eu plith, gallwn sôn am straeon fel Iron Man , Captain America , yr Avengers a sawl archarwr arall.

Mae hynny oherwydd bod Stan Lee yn , dim byd llai nag un o sylfaenwyr Marvel Comics . Ac yn sicr, roedd yn un o'r crewyr straeon a chymeriadau mwyaf a gorau erioed. Gan gynnwys, oherwydd yr emosiwn y mae ei straeon yn ei gyfleu y daeth yn eilun am sawl cenhedlaeth.

Stori Stan Lee

Yn gyntaf, Stan Lee, neu yn hytrach, Stanley Martin Lieber ; ei eni ar 28 Rhagfyr, 1922, yn Efrog Newydd, UDA. Mae ef a'i frawd, Larry Lieber, yn Americanwyr, er bod eu rhieni, Celia a Jack Lieber; yn fewnfudwyr o Rwmania.

Ym 1947, priododd Lee â Joan Lee, a nodweddid ganddo fel chwaraewr allweddol yn hanes ei fywyd. Yn wir, buont gyda'i gilydd am 69 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gyda llaw, bu iddynt ddwy ferch: Joan Celia Lee, a aned yn 1950; a Jan Lee, a fu farw dridiau ar ôl rhoi genedigaeth.

Yn anad dim, ei nodweddion deniadol, ei gariad at gomics a'i bleser yn y greadigaeth fu eiliadau gorau Stan Lee erioed. Gan gynnwys, ar gyfer pwyWedi'i gyfarfod, mae ei ddiddordeb mewn comics yn dod o blentyndod. Yn wir, mae yna rai sydd hyd yn oed yn credu mai ef oedd tad y mwyafrif o arwyr Marvel.

Fodd bynnag, mae'n werth nodi nad ef yw unig gynhyrchydd y straeon Marvel caethiwus hyn. Yn nes ymlaen, fel y gwelwch, byddwn yn siarad am artistiaid gwych a roddodd hwb i lwyddiant y brand hefyd, megis Jack Kirby a Steve Dikto .

Gweld hefyd: Mae syndrom casgen farw yn effeithio ar y gluteus medius ac mae'n arwydd o ffordd o fyw eisteddog

Bywyd proffesiynol

Yn y bôn, dechreuodd y cyfan pan raddiodd Stan Lee o'r ysgol uwchradd yn 1939. Ar y pryd ymunodd â Timely Comics fel cynorthwyydd. Yn wir, roedd y cwmni hwn yn adran o Martin Goodman, yn canolbwyntio ar gylchgronau mwydion a chomics.

Ar ôl peth amser, cafodd ei gyflogi'n ffurfiol gan olygydd Timely Joe Simon. Yn wir, ei waith cyhoeddedig cyntaf oedd Mai 1941, y stori “Captain America Foils the Traitor’s Revenge”. Darluniwyd y stori hon gan Jack Kirby a'i rhyddhau yn rhifyn #3 o Captain America Comics.

Gyda llaw, nid yn unig oedd hyn yn ddechrau Capten America, roedd hefyd yn ddechrau ar etifeddiaeth Stan Lee gyfan. Hefyd oherwydd, yn y flwyddyn 1941, pan oedd Stan Lee yn dal yn 19 oed, daeth yn olygydd interim Timely Comics. Hyn, wrth gwrs, ar ôl i Joe Simon a Jack Kirby adael y cwmni.

Ym 1950, lansiodd DC Comics ei lwyddiant mawr, sef creu'r Gynghrair Cyfiawnder. Felly, mae'rAmserol, neu yn hytrach Atlas Comics; penderfynu mynd ar ôl brig. I'r perwyl hwn, ymddiriedwyd Stan Lee â'r genhadaeth o greu tîm o archarwyr newydd, chwyldroadol a chyfareddol.

Yn y 1960au cynnar, cymhellwyd Stan Lee gan ei wraig i ddelfrydu ei gymeriadau o'r newydd. Felly, yn 1961, cwblhawyd ei greadigaeth gyntaf ynghyd â Jack Kirby. Fel mater o ffaith, arweiniodd y bartneriaeth at The Fantastic Four .

Dechrau Marvel Comics

Ar ôl creu’r Fantastic Four, cynyddodd gwerthiant yn sylweddol . Felly, tyfodd poblogrwydd y cwmni hefyd. Cyn bo hir, fe wnaethon nhw newid enw'r cwmni i Marvel Comics.

Ac, yn sgil cynnydd mewn gwerthiant, fe wnaethon nhw greu llawer mwy o gymeriadau. Yn wir, oddi yno y daeth y Hulk Rhyfeddol , y Iron Man , Thor , yr X-Men a Yr Avengers . Crëwyd hyd yn oed y rheini ynghyd â Kirby.

Nawr, crëwyd Doctor Strange a Spider-Man gyda Steve Ditko. Ac, yn ei dro, roedd Daredevil yn ganlyniad partneriaeth gyda Bill Everett.

Felly, yn ystod y 1960au, daeth Stan Lee yn wyneb Marvel Comics yn y pen draw. Yn y bôn, aeth ymlaen i bennu'r rhan fwyaf o gyfres llyfrau comig y cyhoeddwr. Yn ogystal, ysgrifennodd golofn fisol i'r cylchgrawn o'r enw "Stan's Soapbox".

Yn ogystal, parhaodd fel golygyddpennaeth yr adran gomics a golygydd celf hyd at 1972. O'r flwyddyn honno, fodd bynnag, daeth yn gyhoeddwr yn lle Martin Goodman.

Daeth carreg filltir arall yn ei yrfa yn yr 80au. Mae hynny oherwydd, yn 1981, symudodd i California i gymryd rhan yn natblygiad cynyrchiadau clyweledol y cyhoeddwr.

Stan Lee, brenin y comics

O bell gellir gweld potensial a nodweddion unigryw Stan Lee. Roedd ganddo wir anrheg ar gyfer straeon a bywydau llyfrau comig. Gellir dweud hyd yn oed mai un o'r prif resymau dros ei amlygrwydd mawr oedd ei allu i arloesi. Mae hyn oherwydd, yn groes i'r hyn a wnaethpwyd ar y pryd, dechreuodd Lee fewnosod archarwyr yn y byd cyffredin.

Yn y bôn, os byddwch chi'n stopio sylwi, roedd holl arwyr Marvel Comics wedi'u gosod yn y ddinas, yn y byd cyffredin. bywyd person “normal”. Mewn geiriau eraill, roedd arwyr Stan Lee yn fwy dynol na dim byd arall. Er enghraifft, mae Spider-Man yn ddyn ifanc deallus o ddosbarth canol is, amddifad, sy'n ennill pwerau gwych.

Felly, yr hyn sy'n dal sylw gwylwyr hyd yn oed yn fwy yw chwalu'r dirgelwch bod arwr yn greadur di-ffael. . Gyda llaw, llwyddodd i wneud ei gymeriadau yn fwy dynol.

Yn ogystal, yn wahanol i grewyr llyfrau comig eraill, roedd gan Stan Lee ddiddordeb mewn rhyngweithio â'i gynulleidfa. Yn wir, nid yn unig yr oedd yn ffafrio yymgysylltu, ond hefyd yn cynnig man agored i'r cyhoedd anfon llythyrau gyda chanmoliaeth neu feirniadaeth ar eu creadigaethau.

Oherwydd y natur agored hwn, daeth Lee i ddeall fwyfwy beth roedd ei gyhoedd yn ei hoffi a beth nad oeddwn i'n ei hoffi. fel ei straeon. Hynny yw, gyda hynny canolbwyntiodd ar ei nodau a pherffeithio ei gymeriadau hyd yn oed yn fwy.

Poblogrwydd

Mae'n werth nodi iddo ddod yn fwy poblogaidd fyth pan ddechreuodd wneud ymddangosiadau bach yn ffilmiau eich archarwyr. Yn y bôn, dechreuodd ei ymddangosiadau ym 1989, yn y ffilm The Judgment of the Incredible Hulk.

Fodd bynnag, dim ond yn 2000 y daeth ei ymddangosiad yn boblogaidd iawn. Hefyd oherwydd mai yn ystod y cyfnod hwn yr ehangodd y Bydysawd Sinematig Marvel. Yn wir, daeth ei ymddangosiadau yn fwy gwerthfawr fyth, yn enwedig oherwydd yr awgrym o hiwmor.

Felly, daeth ei boblogrwydd yn fwyfwy mawreddog. Cymaint felly, yn 2008, dyfarnwyd Medal Celfyddydau Cenedlaethol America iddo am ei gyfraniad i gynhyrchu comics. Ac, yn 2011, cafodd seren ar y Hollywood Walk of Fame yn Los Angeles, California.

Yn ogystal â'r ffilmiau, roedd pobl hefyd yn gwerthfawrogi'r ymddangosiadau arbennig a wnaeth Lee yn San Diego Comic-Con, y digwyddiad mwyaf yn niwylliant nerd yn y byd.

Achos annifyr

Yn anffodus, nid oedd popeth yn rosy ym mywyd Stan Lee. Yn unol â hynnygyda gwefan The Hollywood Reporter, sy'n arbenigo mewn sgwpiau ar fywydau enwogion, mae'n debyg bod brenin y comics yn cael ei gam-drin yn ei gartref ei hun.

Yn ôl nhw, Keya Morgan, sy'n gyfrifol am ofalu am fusnes Lee , ni chymerodd ofal da o'r rheolwr. Yn y bôn, cafodd ei gyhuddo o ddwyn, gan wahardd Lee i weld ei ffrindiau a'i orfodi i lofnodi dogfennau a oedd yn niweidiol i'w enw.

Yn anad dim, roedd yr achos hwn nid yn unig yn gwylltio cefnogwyr brenin y comics, ond yr holl bapurau newydd yn y byd. Oherwydd y fath newyddion, gwaharddwyd Morgan rhag mynd yn agos at Stan Lee a'i ferch.

Ar y pryd, mewn gwirionedd, codwyd y ddamcaniaeth fod merch Lee yn cydgynllwynio â Morgan. Mae hynny oherwydd ei bod hi'n byw gyda'i thad ac, er hynny, ni adroddodd erioed ar y gofalwr. Fodd bynnag, ni phrofwyd y manylyn hwn erioed.

Canlyniad bywyd llwyddiannus iawn

Ar y dechrau, fel y dywedasom, roedd Stan Lee yn hynod mewn cariad â'i wraig. Ym mis Gorffennaf 2017, felly, dioddefodd Stan Lee ergyd fwyaf ei fywyd: marwolaeth Joan Lee, ar ôl dioddef strôc a bod yn yr ysbyty.

Gweld hefyd: 10 brid cath mwyaf poblogaidd ym Mrasil a 41 o fridiau eraill ledled y byd

Yn anad dim, o ddechrau 2018, dechreuodd Stan Lee ymladd yn ddifrifol niwmonia. Gan gynnwys, oherwydd ei fod eisoes mewn oedran datblygedig, roedd y clefyd yn ei boeni hyd yn oed yn fwy. A dyna, gyda llaw, oedd achos ei farwolaeth, ar 2 Tachwedd, 2018, yn 95 oed.

Fodd bynnag, mae Lee ynam byth yng nghalonnau eu cefnogwyr. Ar ôl ei farwolaeth, talwyd teyrngedau niferus i'r meistr comics hwn gan Marvel Studios, DC a'i gefnogwyr.

Gan gynnwys, os nad ydych wedi ei weld, cysegrodd y ffilm Capten Marvel y cyfan o agoriad eiconig Marvel i'w anrhydeddu. Yn fwy na hynny, gwnaeth rhai pobl hyd yn oed ddeiseb ar ôl iddo adael, fel y byddai stryd yn yr Unol Daleithiau yn cael ei henwi ar ôl meistr eiconig y comics.

 • Mae eisoes wedi cynhyrchu a chreu straeon ar gyfer ei wrthwynebydd mwyaf DC Comics. Mewn gwirionedd, cynigiodd DC ei fod yn gwneud cyfres wedi'i hailddyfeisio gyda tharddiad y prif arwyr DC;
 • Fe wnaeth hyd yn oed ail-greu stori bywyd Batman newydd. Enw'r gyfres hon a gynhyrchodd oedd Just Imagine a rhedodd am 13 rhifyn. Ynddo, enw Batman oedd Wayne Williams, roedd yn biliwnydd Affricanaidd-Americanaidd, yr oedd ei dad yn gweithio yn yr heddlu ac wedi cael ei ladd;
 • Cafodd Stan Lee yrfa 52 mlynedd;
 • He cyrraedd cynhyrchu 62 o ffilmiau a 31 o gyfresi;
 • Ar ôl blynyddoedd o yrfa pasiodd Stan Lee ei swydd fel golygydd pennaf Marvel i Roy Thomas.
 • Beth bynnag, beth oedd eich barn chi o'n herthygl?

  Edrychwch ar erthygl arall o Segredos do Mundo: Excelsior! Sut cafodd ei eni a beth mae'r ymadrodd a ddefnyddir gan Stan Lee yn ei olygu

  Ffynonellau: Rwy'n caru sinema, FfeithiauAnhysbys

  Delwedd Nodwedd: Ffeithiau Anhysbys

  Tony Hayes

  Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.