Proffil Diplomydd: Mathau Personoliaeth Prawf MBTI

 Proffil Diplomydd: Mathau Personoliaeth Prawf MBTI

Tony Hayes

Yn ôl prawf personoliaeth MBTI, gellir rhannu personoliaeth ddynol yn bedwar math o broffiliau. Y rhain yw: proffil dadansoddwr, proffil fforiwr, proffil gwarchodwyr a phroffil diplomydd. Mae pob un o'r categorïau hyn wedi'i rannu'n bedwar is-gategori arall. Hynny yw, mae 16 math o bersonoliaeth i gyd.

Ond, wedi'r cyfan, beth yw MBTI? Yn fyr, prawf personoliaeth yw hwn. A grewyd gan ddau athro Americanaidd. Isabel Briggs Myers a'i mam, Katharine Briggs. Roedd hynny yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn olaf, datblygwyd prawf personoliaeth MBTI gyda'r nod o fod yn offeryn seicolegol. Roedd yr egwyddor yn seiliedig ar ddamcaniaeth gan Carl Jung. Fe’i disgrifir yn y llyfr “Psychological Types” (1921).

Yn ogystal, pwrpas y prawf oedd helpu merched oedd yn gweithio yn y diwydiannau milwrol. Oherwydd, gyda chanlyniad y prawf, cawsant eu hanfon ymlaen i swyddogaethau a allai fod yn fwy effeithlon. Felly, ganwyd prawf personoliaeth MBTI. Sydd yn Saesneg yn golygu, Myers-Briggs Type Indicator. Neu Myers Briggs Math Dangosydd.

Fodd bynnag, er gwaethaf y ffaith bod y rhain yn 16 math o bersonoliaeth. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu mwy am y proffil diplomydd. Ynglŷn â'i brif nodweddion a rhinweddau. Yn ogystal â'r pwyntiau negyddol.

Proffil diplomydd: sut mae'r prawf MBTI yn gweithio

Cyn i ni ddeall beth ywyn delio â'r proffil diplomyddol. Gadewch i ni ddeall sut mae'r prawf MBTI yn gweithio. Yn y bôn, cynhelir y prawf personoliaeth trwy ddadansoddi ymatebion i holiadur. Lle mae'n rhaid ateb pob cwestiwn yn yr holiadur fel a ganlyn:

 • Cytuno'n llwyr
 • Cytuno'n rhannol
 • Difater
 • Anghytuno'n rhannol
 • Anghytuno'n Gryf

Felly, mae canlyniad y prawf yn cynnwys cyfuniad o 4 llythyren. Allan o'r 8 posib. Sy'n diffinio dosbarthiad rhesymegol ar gyfer pob math o bersonoliaeth. Yn fyr, mae gan y prawf 4 dimensiwn deuol, gyda 2 ddosbarthiad posibl ar gyfer pob un. Y rhain yw:

1- Ffynhonnell egni:

 • Allblyg (E): pobl sy'n rhyngweithio'n haws â phobl eraill. Fel arfer, maen nhw'n gweithredu cyn meddwl.
 • Mewnblyg (I): yw pobl y mae'n well ganddyn nhw weithgareddau unigol. Fel arfer, maen nhw'n adlewyrchu llawer cyn actio.

2- Sut maen nhw'n gweld y byd

 • Synhwyraidd (S): mae eu cydwybod yn canolbwyntio ar y concrit, y go iawn.
 • Sythweledol (N): mae ganddo ymwybyddiaeth sy'n canolbwyntio ar yr haniaethol, ar yr ochr symbolaidd, ar yr anniriaethol.

3- Dull gwerthuso, barnu, trefnu a phenderfynu<1

 • Rhesymegwyr (T): pobl sy'n ymddwyn mewn modd rhesymegol, trefnus a gwrthrychol. Beth bynnag, maen nhw bob amser yn chwilio am ddadleuon rhesymegol.
 • Sentimental (F): pobl sy'n seiliedig ar feini prawf goddrychol, megis gwerthoedd adewisiadau.

4- Ffordd o Fyw

 • Barnu (J): pendant, dilyn rheolau a byw mewn ffordd gynlluniedig, strwythuredig, rhwyddineb gwneud penderfyniadau.
 • Craff (P): maent yn gwerthfawrogi rhyddid a hyblygrwydd. Maent hefyd yn hyblyg ac yn teimlo'n dawel pan fydd ganddynt opsiynau agored.

Yn olaf, yn ôl atebion y prawf, bydd pob person yn derbyn y llythyr sy'n cyfeirio at nodwedd. Ar y diwedd, byddwch yn derbyn set o 4 llythyren. A fydd yn nodi pa un o'r 16 math o bersonoliaeth sy'n perthyn i chi.

Proffil diplomydd: beth ydyw

Un o'r mathau o bersonoliaeth yn y prawf MBTI yw'r proffil diplomydd. Yn fyr, gelwir pobl sy'n perthyn i'r proffil diplomydd hefyd yn ddelfrydwyr.

Yn ogystal, o fewn y proffil diplomydd, rydym yn dod o hyd i'r proffiliau: Cyfreithiwr (INFJ), Cyfryngwr (INFP), Prif gymeriad (ENFJ) a Actifydd (ENFP) ).

Ymhellach, pa broffil diplomydd sydd gan bobl yn gyffredin yw bod yn empathetig a chydweithredol. Fodd bynnag, maent yn cael anawsterau wrth aros yn ymarferol. Oherwydd, ar gyfer y proffil hwn, mae pobl a delfrydau yn bwysicach.

Maent hefyd yn gwerthfawrogi myfyrio. Ac, maen nhw'n gwrthwynebu popeth maen nhw'n ei ystyried yn anghywir neu'n ddrwg. Felly, mae diplomyddion yn tueddu i ymddiddori mewn materion cymdeithasol a dyngarol.

Yn olaf, ar gyfer y math hwn o bersonoliaeth, y peth mwyaf diddorol yw dilyn gyrfa mewn gwleidyddiaeth, cysylltiadau cymdeithasol, y gyfraith,awdur neu rywbeth sy'n ymwneud ag actifiaeth gymdeithasol.

Proffil diplomydd: mathau o bersonoliaethau

Cyfreithiwr (INFJ)

O fewn grŵp proffil diplomydd, mae gennym y Cyfreithiwr. Sydd yn cael ei gynrychioli gan y llythrennau INFJ. Hynny yw, mewnblyg, greddfol, sentimental a barnol. Maent yn ddelfrydwyr a chyfrinwyr. Ond maen nhw'n cymryd camau pendant i gyflawni eu nodau.

Fodd bynnag, mae personoliaeth y Cyfreithiwr yn brin iawn. Cael eu cynrychioli gan lai nag 1% o'r boblogaeth. Yn fyr, mae gan y cyfreithiwr ymdeimlad cynhenid ​​​​o ddelfrydiaeth a moesoldeb. Yn ogystal â phenderfyniad a chadernid.

Yn ogystal, mae'r math hwn o bersonoliaeth yn gallu cymryd camau pendant i gyflawni eu nodau. Ceisio cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar gymdeithas. Y ffordd honno, eu prif nod yw helpu eraill.

Gweld hefyd: 15 llosgfynydd mwyaf actif yn y byd

Yn olaf, mae gan berson â phersonoliaeth cyfreithiwr farn gref. Felly, bydd yn ymladd dros yr hyn y mae'n credu ynddo. Gyda chreadigrwydd, dychymyg, argyhoeddiad a sensitifrwydd. Ond yn yr un modd.

Fodd bynnag, lawer gwaith y gall yr angerdd a'r argyhoeddiad hwn yrru'r cyfreithiwr i'w dorbwynt. Felly, yn arwain at flinder, straen a theimlo eich bod yn ymladd yn afresymol ac yn ddiwerth. hefyd yn rhan o broffil y diplomydd. Yn fyr, maent yn swil, yn anhunanol ac yn ddelfrydol. Ac, maen nhw'n ceisio gweld yr ochr orauo bob sefyllfa. Yn ogystal, maent yn bobl dawel a neilltuedig. Pwy sy'n gwneud eu penderfyniadau ar sail eu hegwyddorion. Fodd bynnag, dim ond 4% o gyfanswm y bobl yn y byd yw personoliaeth y cyfryngwr.

Felly, mae person â phersonoliaeth y cyfryngwr yn ddelfrydyddol. Pwy sy'n chwilio am y gorau yn y sefyllfaoedd neu'r bobl waethaf. Rydych chi bob amser yn ceisio gwella pethau. Hyd yn oed teimlo'n cael ei gamddeall y rhan fwyaf o'r amser. Fodd bynnag, pan ddaw o hyd i bobl sy'n rhannu ei farn, mae'r cyfryngwr yn eu defnyddio fel ffynhonnell o harmoni, llawenydd ac ysbrydoliaeth.

Yn hytrach na rheswm, cyffro neu ymarferoldeb, mae'r cyfryngwr yn cael ei arwain gan ei egwyddorion. Hynny yw, er anrhydedd, harddwch, moesoldeb a rhinwedd. Fodd bynnag, gall y cyfryngwr fynd ar goll yn y pen draw wrth geisio daioni, gan esgeuluso ei fywyd ei hun. Yn gyffredinol, mae'r cyfryngwr yn ystyried meddwl dwfn, gan ystyried y damcaniaethol a'r athronyddol.

Yn y modd hwn, gall y diffyg rheolaeth wneud y person â'r math hwn o bersonoliaeth yn y pen draw yn ynysu. Yn yr achosion hyn, mae angen i ffrindiau neu deulu ddod â'r cyfryngwr yn ôl i'r byd go iawn.

Prif gymeriad (ENFJ)

Personoliaeth arall sef rhan o broffil y diplomydd yw'r prif gymeriad (ENFJ). Yn fyr, mae pobl â phersonoliaeth ddiplomyddol yn arweinwyr carismatig ac ysbrydoledig. Yn ogystal â bod yn anhunanol ac yn gyfathrebwyr da. Fodd bynnag,tueddu i ymddiried llawer mewn pobl. Ymhellach, maent yn cynrychioli dim ond 2% o'r boblogaeth.

Mae gan y prif gymeriad hyder naturiol. Mae hynny'n creu dylanwad ar eraill. Yr ansawdd hwn y maent yn ei ddefnyddio i arwain eraill i gydweithio. A hefyd i wella ei hun a chymdeithas.

Yn ogystal, mae gan y prif gymeriad allu naturiol i gyfathrebu. Boed trwy ffeithiau a rhesymeg. Neu drwy emosiwn amrwd. Ie, mae gan y math hwn o bersonoliaeth y rhwyddineb o weld cymhellion pobl. Hyd yn oed mewn digwyddiadau datgysylltiedig. A defnyddiwch nhw'n huawdl i ddod â'r syniadau hynny at ei gilydd i gyflawni'ch nodau. Pwy sydd bob amser yn ddiffuant.

Fodd bynnag, gall y prif gymeriad yn y pen draw ymwneud gormod â phroblemau pobl eraill. Er gwaethaf y gallu mawr i fyfyrio a dadansoddi eu teimladau eu hunain. Wrth ymwneud yn ormodol â phroblemau eraill, mae'r prif gymeriad yn tueddu i weld problemau eraill ynddo'i hun. Yn arwain at geisio trwsio rhywbeth ynoch eich hun. Nid oes angen trwsio hynny.

Ymgyrchydd (ENFP)

Gweld hefyd: Zeus: dysgwch am yr hanes a'r mythau sy'n ymwneud â'r duw Groegaidd hwn Yn olaf, y math olaf o bersonoliaeth sy'n perthyn i broffil y diplomydd, yw'r actifydd ( ENFP). Yn fyr, mae pobl â phersonoliaeth yr actifydd yn: greadigol, brwdfrydig a chymdeithasol. Maent yn adnabyddus am eu hannibyniaeth a'u hysbryd rhydd. Gan fod hynny, maent yn cael eu cynrychioli gan 7% o'r boblogaeth.

Yn fyr, yr actifydd yw llawenydd y blaid. ac, y maediddordeb mewn mwynhau'r cysylltiadau cymdeithasol ac emosiynol a wnewch ag eraill.

Yn ogystal, mae gennych natur weledigaethol. Sy'n gwneud i chi weld bywyd fel pos cymhleth. Lle mae popeth yn gysylltiedig. Fodd bynnag, yn wahanol i'r mathau eraill o bersonoliaeth. Mae'r actifydd yn gweld y penbleth hwn trwy brism o emosiwn, tosturi a chyfriniaeth. Yn y modd hwn, mae'n ceisio dod o hyd i atebion gwreiddiol. Ond ar gyfer hynny, mae angen i chi fod yn rhydd i fod yn arloesol.

Yn ogystal, ffactor negyddol yw bod yr actifydd yn tueddu i golli amynedd yn gyflym. Neu, mewn rhai sefyllfaoedd, teimlo'n ddigalon ac yn sownd mewn rôl ddiflas.

Fodd bynnag, mae personoliaeth yr actifydd yn gwybod sut i ymlacio. Hynny yw, mae'n gallu newid o ysbryd angerddol, delfrydyddol a rhydd. Er mawr dristwch, syfrdanu pawb o'i gwmpas.

Beth bynnag, mae'r pedwar math yma o bersonoliaethau yn rhan o broffil y diplomydd. Sy'n bobl empathetig a chydweithredol. Hefyd yn ymwneud â gwneud yr hyn sydd orau i eraill.

Yn ôl prawf personoliaeth MBTI, mae pawb yn ffitio i mewn i un o 16 o bersonoliaethau. Fodd bynnag, mae'n werth cofio ei bod yn bosibl arddangos nodweddion o fwy nag un bersonoliaeth. Fodd bynnag, bydd un bob amser yn drechaf.

Felly, os oeddech yn hoffi'r erthygl hon, dysgwch fwy amdano yn: Prawf MBTI, beth ydyw? Sut mae'n gweithio a beth yw ei ddiben.

Ffynonellau: 16 Personoliaethau;Trello; Universia;

Delweddau: Mewnblyg; JobConvo;

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.