Ambidextrous: beth ydyw? Achos, nodweddion a chwilfrydedd

 Ambidextrous: beth ydyw? Achos, nodweddion a chwilfrydedd

Tony Hayes

Yn gyntaf, mae ambidexterity yn cyfeirio at y gallu i fod yr un mor fedrus â dwy ochr y corff. Felly, gall y rhai sy'n ambidextrous ysgrifennu â'u llaw chwith a llaw dde, er enghraifft. Fodd bynnag, nid yw sgiliau wedi'u cyfyngu i ysgrifennu gyda'r ddwy law neu gicio gyda'r ddwy droed yn unig.

Yn ddiddorol, mae'r gair yn tarddu o'r Lladin ambi , sy'n golygu'r ddau, a dext sy'n golygu iawn. Yn gyffredinol, mae ambidexterity o enedigaeth yn eithaf prin, ond gellir ei ddysgu. Yn ogystal, mae'r rhai sydd â'r ffurfweddiad hwn yn cyflawni rhai tasgau gydag un llaw yn unig.

Felly, y graddau o amlbwrpasedd gyda phob llaw sy'n pennu ambidexterity fel arfer. Yn y modd hwn, gellir ysgogi'r gallu hwn trwy weithgareddau megis reslo, nofio a chwarae offerynnau cerdd.

Ymarfer

Er bod ambidexterity o enedigaeth yn brin, mae sawl achos o symbyliad sgil. Mae hyn yn digwydd mewn sawl achos, er enghraifft gyda llaw chwith sy'n cael eu gorfodi i ymarfer ochr dde'r corff oherwydd diffyg addasu i'r amgylchedd, cywilydd neu bwysau cymdeithasol.

Yn ôl y dylunydd Eliana Tailiz, y mae'r arfer o ambidexterity yn gadarnhaol. Mae hyn oherwydd y gall wella deallusrwydd a chydsymud echddygol, gan ei fod yn ysgogi gweithgaredd yr ymennydd.

Gweld hefyd: Midgard, hanes Teyrnas Bodau Dynol mewn Mytholeg Norsaidd

Dylai'r fenter, fodd bynnag, ddechrau cyn gynted â phosibl. Unwaith y bydd y plentynysgogi i weithio gyda dwy ochr y corff, gall ddatblygu'r cyflwr yn well. Ar y llaw arall, mae oedolion eisoes wedi'u cyflyru i weithgareddau a symudiadau, gan wneud y broses yn anodd.

Cymesuredd ymennydd

Mae ymennydd person ambidextrous yn gweithio o'r parth cymesur. Felly, mae gan ddau hemisffer yr un gallu, gan allu rheoli gweithgareddau tebyg ar gyfer dwy ochr y corff. Fodd bynnag, mae anfanteision i ymarferoldeb.

Mae hemisfferau cymesurol yr ymennydd yn cydbwyso nid yn unig sgiliau echddygol, ond hefyd emosiynau a theimladau. Felly, mae pobl ambidextrous (a hyd yn oed y llaw chwith, mewn rhai achosion), yn cael trafferth gyda dicter ac yn cario mwy o emosiynau negyddol na'r rhai sy'n trin y dde.

Gall y cyflwr hefyd achosi risg uwch o broblemau gwybyddol. Datgelodd arolwg a gynhaliwyd gydag 8,000 o blant yn y Ffindir fod gan y rhai a oedd yn gymwys i fod yn hyblyg hefyd fwy o anawsterau dysgu. Yn ogystal, sylwyd bod mwy o dueddiad ar gyfer anhwylderau canolbwyntio, megis ADHD.

Gweld hefyd: Y Tri Mysgedwr - Tarddiad yr Arwyr gan Alexandre Dumas

Hyfeddfrydedd ynghylch ambidexterity a'r defnydd o ddwylo

Testosterone : mae astudiaethau sy'n dangos bod y Testosterone yn gyfrifol am ddiffinio ffurfiannau ymennydd cymesurol ac, felly, ambidexterity.

Rhywioldeb : mewn arolwg o 255,000 o bobl, Dr. Sylwodd Michael Peters, o Brifysgol Guelph, fod mwy o achosion ymhlith pobl ambidextrous.o gyfunrywioldeb a deurywioldeb.

Chwarae chwaraeon : mewn gweithgareddau fel reslo, nofio a phêl-droed, sy'n gofyn am sgiliau da gyda'r dwylo a'r traed, anogir ambidexterity. Yn ogystal, argymhellir yr arfer ar gyfer astudiaethau o offerynnau cerdd.

Synesthesia : mae'r gallu i gymysgu synhwyrau yn y canfyddiad o'r byd yn amlach mewn pobl ambidextrous.

<0 Ambidextrous Enwog: Ymhlith rhai o'r bobl ambidextrous enwocaf mae Leonardo DaVinci, Benjamin Franklin, Pablo Picasso a Paul McCartney.

Darganfyddwch a ydych chi'n ambidextrous gyda'r prawf llaw hwn

Atebwch bob eitem gyda'r dde, y chwith neu'r ddau. Os atebir mwy nag wyth cwestiwn fel y ddau, efallai eich bod yn ambidextrous.

 • Y llaw a ddefnyddiwch i gribo'ch gwallt gyda chrib neu frwsh
 • Llaw eich bod yn dal brws dannedd
 • Llawes y dillad rydych chi'n eu gwisgo gyntaf
 • Pa ochr ydych chi'n dal y sebon yn y gawod
 • Pa un ydych chi'n ei ddefnyddio i dipio rhywbeth mewn llaeth, sawsiau neu hylifau eraill
 • Pa ochr ydych chi'n dal y botel, wrth lenwi gwydr
 • Sut ydych chi'n rhwygo amlenni coffi a siwgr, yn ogystal â phecynnau tebyg
 • Pa ochr ydych chi'n dal y paru ag i'w gynnau
 • Yr un sy'n dal ffrwyth wrth ddefnyddio suddwr
 • Yr un sy'n troi bwyd yn y badell
 • Yr un sy'n cael ei osod uwchben y llall pan curo dwylo
 • Pa ochr mae'n ei osod i fyny dros y geg wrth wneud arwydd odistawrwydd neu ddylyfu dylyfu
 • Pa law wyt ti'n taflu rhywbeth â hi, fel cerrig neu ddartiau
 • Pa un sy'n cael ei defnyddio i rolio dis
 • Pa law sydd i lawr wrth ddal banadl, tra'n ysgubo
 • Llaw a ddefnyddir ar gyfer ysgrifennu
 • Llaw i ddefnyddio styffylwr â hi
 • Llaw ar gyfer agor ymbarél anawtomatig
 • Llaw yr ydych yn gwisgo â hi hetiau, bonedau ac yn y blaen
 • Braich sydd ar ei phen pan gânt eu croesi
 • Traed a ddefnyddir ar gyfer cicio peli
 • Traed yr ydych yn neidio i mewn i droed sengl
 • â hi
 • Clust lle rydych chi'n rhoi'ch ffôn neu'ch ffôn symudol
 • Llygad rydych chi'n edrych i mewn i sbigiau neu dyllau tebyg eraill
 • >

Ffynonellau: EBC, Unknown Facts, Jornal Cruzeiro, Anhygoel

Delweddau: Floss Meddwl

Tony Hayes

Mae Tony Hayes yn awdur, ymchwilydd ac archwiliwr o fri sydd wedi treulio ei oes yn datgelu cyfrinachau'r byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, mae Tony bob amser wedi'i swyno gan yr anhysbys a'r dirgel, a'i harweiniodd ar daith ddarganfod i rai o'r lleoedd mwyaf anghysbell ac enigmatig ar y blaned.Yn ystod ei fywyd, mae Tony wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau poblogaidd ar bynciau hanes, mytholeg, ysbrydolrwydd, a gwareiddiadau hynafol, gan dynnu ar ei deithiau ac ymchwil helaeth i gynnig mewnwelediad unigryw i gyfrinachau mwyaf y byd. Mae hefyd yn siaradwr poblogaidd ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu a radio i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd.Er gwaethaf ei holl lwyddiannau, mae Tony yn parhau i fod yn ostyngedig ac wedi'i seilio, bob amser yn awyddus i ddysgu mwy am y byd a'i ddirgelion. Mae’n parhau â’i waith heddiw, gan rannu ei fewnwelediadau a’i ddarganfyddiadau â’r byd trwy ei flog, Secrets of the World, ac ysbrydoli eraill i archwilio’r anhysbys a chofleidio rhyfeddod ein planed.