Projekt DECODEtheCODE

Jest mostem łączącym technologie mappingu z futurystyczna forma rzeźby. Poprzez nowe medium chcemy przybliżyć odbiorcy piękno materii kosmosu

 Is a bridge that combines mapping technology with a futuristic form of sculpture. Through the new medium we want to bring the beauty of cosmic matter closer to the recipient.

.

Uniwersalność naszych prac polega na odniesieniu do nieskończenie dużych struktur we wszechświecie jak i mikroskopijnie małych cząstek materii.

The universality of our work lies in referring to infinitely large structures in the universe as well as microscopically small particles of matter.

..

Ich jedność oraz wzajemna zależność buduje geometrie, harmonie oraz piękno świata.

Their unity and interdependence builds the geometry, harmony and beauty of the world.

Większość prac prezentujemy w ciemności wzbudzając strukturę nitek światłem ultrafioletowym lub poprzez mapping (projekcja, laser). W takich warunkach odbiorca może doświadczyć wrażenia podwyższonej rozdzielczości obrazu.

Most of installations we present in the dark, by animating the string structure with ultraviolet or by mapping (projection,laser). Under such conditions, the viewer may experience the impression of increased image resolution.

….

Poprzez nasze kreacje chcemy zaprosić widza do dialogu. Zwrócić jego uwagę na złożoność materii oraz geometrie świata.
Zadać pytanie czym jest „to” dla nas teraz, a czym może stać się w
przyszłości ?

Through our creations, we want to invite the viewer to dialogue. Draw his attention to the complexity of matter and the geometry of the world.
Ask the question what is „this” for us now, and what  it will become in the future ?